Search form

Lucas 4:14-15

Galilea anuxun Jesúsun yusinkin taewanikiaki, na janchadan

(Mt 4.12-17; 13.53-58; Mr 1.14-15; 6.1-6)

14-15janua Galilea anu kaxun mae tibi anu jatun ichati jiwe anu jikia akeakekin Diosun Yushin Pepatun kushipa jayawen taexun Jesúsun jatu yusiain ninkai jakidi janchakin dasibibun kenwankubaunibukiaki.

16Jaskakunkauntani janua yumei ewaima Nazaret anudi ka jaskai jatube ichai beyamis juindukuntitian janu ichamisbu jiwe anu jatube jikia Diosun jancha kenenibu yuixunun ika Jesús benia niken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index