Search form

Lucas 4:23

23Jesúsun ana jatu yuikin:

—Man ea itimaska kaya wai en uiaiin. Unanepa janchawen man ea yuikin: “Min juni dauyakiaki. Mimebi xuxakin min kushipa nuku uinmawe”, ea akin, “Cafarnaúm anuxun jawen unanmati dami kushipa min jatu uinmashinakiaki. Min ashian keska wakin na min mae anuxundi nuku axundiawe, nun uinunan”, akin man ea yuitidubuki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index