Search form

Lucas 4:9-11

9-11januxun Jerusalén anudi iyuxun Templo keyatapa mamaki nichinxun diablon ana yuikin:

—Na Diosun jancha kenenidan, miandi ninkawe.

‘Jau mia mekekubainunbun jawen nai tsumabu Diosun yunuxanikiki.

Mishkiki min jutekepanan min kauanai mia mekesuxankanikiki’,

aniwen taea jaska min Diosun bake kayamenkain ea uinmai nenua ishchuwe— aka

12ana nemakin Jesúsun yuikin:

—Jaska kenenibu min dama yuiai chanimabiaken ana betsa entsedi mia yuinun ninkawe. ‘Matun Yavé Dios unanti wayamakanwen’, akin kenekin yusindianiki. Jaskawen taexun min ea ana yunuaidan, en ikamaki— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index