Search form

Lucas 5

Baka midima Jesúsun jatu nexematan janubi jatu katunikiaki, na janchadan

(Mt 4.18-22; Mr 1.16-20)

1Jatu yusinkubauntani Galilea ianenwan ketankubaini kakin jawen kena betsa ian Genesaret anu niti ixun jatu yusianyan Diosun jancha ninka pewakatsis iki jaki midima ichakin texke akabu 2xaxu ewapa dabe xaka mashin keti axun baka nexenikabun jatun jisin chukaibu Jesúsun uinkubaini 3kakain Simón Pedron xaxuki inatan jau ana ja kachu xekanunbun yunua jawen betsabetan jawen jisin jawaida nexetan jawen xaxu ja kachu xekakin nuntanxunabu ja namaki tsauxun kexa mapubaunabu Jesúsun jatu yusinpakekin 4keyutan Simón yuikin:

—Ana ja kachu nuajaidanu xekaxun januxun baka bikin nexekatsi matun jisin pukubaunkanwen— aka 5Simónen yuikin:

—Yusinaan, yame chai tanakin nun pukujaidabia nun jawa biama ishiaiin. Jakia jaska min nuku yunuai en anun kain— ixun

6nuajaida anu xekatan jawen jisin jawen betsabetan pukubaunabu baka midima jikia ninibidanabu xankamajaida jatun jisin tadas iki taeaya 7xaxu betsa anu jawen jaibuaibu jabe dayamisbu jau medabewai benunbun jatu meken bea bea aka jawaidabidan medabewakin jatun xaxu dabe baka mata wabu xaxu jikikatsis ikaya 8-10baka midima nexekanxuwen taea Simón Pedro inun jabe dayamisbu inun Zebedeon bakebu jawen jaibu betsabu Santiago inun Juan e e iki dateaibun Simón danti itan Jesús yuikin:

—Yusinaan, en juni chakabuki. Ea anua butukaini ea jenebaini kadiwe— abia

Jesúsun yuikin:

—Eki dateyamawe. Na ikis min baka nexexu keska wakin yudabu min ea jatu ichawaxunxanaii— aka 11jatun xaxu dabe keti atan janu jawenabube xaxu inun jisin bakayabi bashibainkin tapinkatsis ikin Jesús chibain jabe bunibukiaki.

Juni betsa bichiki dasibi chami betsani Jesúsun kaya wanikiaki, na janchadan

(Mt 8.1-4; Mr 1.40-45)

12Janua chipu betsatian mae betsa anu Jesús kaken juni bichiki dasibi chami betsani Jesúski nukutan ja bebun dankui sapakain di itan beuxun ea akin:

—Yusinaan, ea kayawakatsis ikin min ea kayawatiduki— aka 13jawen chamiwen datekin danankin tsuan metsakin meisbumabiaken Jesús jawen dabanan iki mexunkain mekin yuikin:

—Jaa. En mia kayawaii— aka jawen chami sakada iki daxnukui keyuaya 14Jesúsun nichinkin nemakin:

—En mia yuiai ninkaidawe. Jawada en mia axukidi tsua yuiyamayukubaintanwen. Jadi dukun kakin Diosbe nukunabu janchaxunika min yuda min ma kayaxu uinmatanwen. Jaska min ma kayaxu jau dasibibun mikidi unanunbun jawen jatu bepadanbainkin jabiaskadi inankuin Moisin yununi jatu anu buditanwen. Min jaska buaya min kayaxu jabun unanxankanikiki— abaini kaya

15yuda betsabun Jesúsun jaska wakin akaikidi chanibaunaibu ninkatan jawen jancha ninkakatsis iki inun jau jatu xuxawanun badi tibi Jesús anu bebidan bebidanaibu jatu xuxawapakei 16janua jawen Epabe besti janchanun ika jatu paxkabain janu tsua jiweabumanu kakunkainikiaki.

Juni yuda babuni jawen chakabu buaxunkin Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

(Mt 9.1-8; Mr 2.1-12)

17Janua ana xaba betsatian Galilea inun, Judea mae betsa betsapa anua inun, Jerusalén anuadi beshinxun Jesúsun yusiain ninkai tsauabun jabianudi Moisin jancha chibanjaidanika fariseobu inun Moisin jancha yusinananmisbu jiwe medan ichaxun Diosun xuxawati kushipayatun Jesúsun jatu yusianyan 18jau Jesúsun xuxawanun, iwanan, juni yuda babuni jaki isin teneaibu butiki datantan jawen jaibuaibun Jesús anu bakebidani 19janu yudan kaian xukuabuwen taea jaska watan bichibain Jesús uinmatima mai bawa jiwe sapa xeni mamaki inabain jawen dakatiki janu butenun, iwanan, janu bexpa wakin pudenkin xui watan janu ja juni yuda babuni Jesús anu buteaibun 20jaska jatun shinan ikunjaidawaibu unankin juni yuda babuni Jesúsun yuikin:

—Dateyamawe. Min chakabuwen Diosun mia kupikatsis ibiakin man ea ikunwainwen taexun jau Diosun ana shinanyamanun en mia buaxunaii— akaya

21Moisin jancha jatu yusinmisbu inun fariseobun ninkatan Jesúski sinatai june yuinamei: “Ja juni chakabuki. Dasibi nuku padain Dios keskakatsi ikikiki. Diosun besti jawen chakabu buatiduki”, ikaibun 22januxun tsuan Jesús yuiamabia jatun shinan unankin Jesúsun jatu yukakin:

—Matunan, ¿jaskakin man shinan chakai ikai? 23¿Jadatu bikamamen, jawen chakabu buaxunadaka, jawen yuda beniadaka? Ja dabe bikaken Diosun besti atiduwen taexun 24¿jaskakin man shinan chakai? En matun Juchi Kayabi Iyua na mai anua ea en jawen kushipa jayatun jawen chakabu en buaxuntidu man unanun en akai uinkanwen— iwanan, juni yuda babuni kaya wakin yuikin:

—Benitan mia jaki bakebidankanxu bui min jiwe anu kadiwe— akin 25jawaida kayawa benikauan jawen dakati bitan buaya mapubaunabun 26date paeyabi yuikin:

—Jabaa! Tsuan jaska waismaki. Jakia Dios pepajaida kushipatun na juni ma kayawaxuki. Natian jaska nun uinsma nuku uinmaikikidan— iwanan, Dios kenwanibukiaki.

Leví gobierno pei bixunika Jesúsun katunikiaki, na janchadan

(Mt 9.9-13; Mr 2.13-17)

27Janua kainkaini janu bai kexa anu januxun Roma gobierno pei bixunmisbun jiwe anu Leví tsaua Jesúsun bechitushitan yuikin:

—Ea chibankubainwen— aka

28Leví benitan dasibi jenebainkin chibankin taewai jabe kashinxun 29jawen jiwe anuxun Jesúswen benimakin piti midima jatu pewamatan xanen ibu pei bixuin padanananmisbu inun jawen jaibu betsa betsapabu jatu ichawa Leví inun Jesúsbetan piaibun 30Diosun yunuti inun jawen nemati yusinananmisbu inun fariseobun Jesúsun jatubetan piai uinkin yuankin jaki chiti ikabu yukakin:

—¿Jaskakin matun yusinan pei bixunika chakabubu inun nuku ninkaisbumabetan pimenkain? Chakabujaidabubin!— ikaibu 31Jesúsun jatun jancha ninkatan jatu yuikin:

—“En peki”, iwanan, shinainbu anu juni dauya kaismaki. Jakia isin teneaibu anu besti juni dauya kenabu kamiski. 32Jaskaken: “En chakabuki”, iwanan, shinainbu jatun juinti pewakin en jatu medabewa shinan betsa watan jau Dios ikunwanunbun en juniki, juni dauya keskaidan. Jakia: “En chakabumaki”, ikin shinainbu jatu medabewatanun ika en juamaki— jatu wa

Samakenikabun Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mt 9.14-17; Mr 2.18-22)

33januxun ana betsan Jesús jatu yukaxunkin:

—Nashimanika Juanki chiti ikabu inun fariseobuki chiti ikabun jatun chakabuwen taea jatunmebi ichakanikai samakechakayamakin Dios kenwankin jawen kushipa yuka chakayamakin jawa piyuisbumaki. ¿Jaskai miki chiti ikabu samakeama badi betsa tukanma pikin nexukubainmisbumen?— akabu 34Jesúsun jatu yuikin:

—Juni ainyain nawaibu anu jawen jaibuaibu paxkadiabuma piama jatunmebi ichakanikatidubumaki. 35Jakia jatu xununbaini ma jatu dapaxkabaini kaken manukin jawen jaibuaibu samakekin piama itidubuki. Jaska keska kainkin en jatu xununbaina ewen nui en jaibuaibun piama samakexankanikiki— iwanan,

36ana jatu yusinpakekin miyuiwen yuikin:

—En yusianan, tadi bena estediama keskaki. Matu yusinun ninkakanwen. Tadi xeni baxnekea tadi bena tuax estediama mextexun jawen tadi xeni tsamian patsa estei ana baxnekei pikumiski. Jamen matun yusianan, tadi xeni baxnekea keskaki. En yusianwen tsamian keska wakin matun yusian en pewatidumaki. 37-38Ana jabiaskadi keskawen matu yusinun ninkakanwen. Bichi bishtu xeniki uva jene bena buspudiama manekin mata waxun denex mestenwan jamebi katsai buspui bichi bishtu xeni pexemiski, vino bena inun bichi xeni benuidan. Jabiaskadi wakin en yusian bena matun shinan xeni en jusitidumaki, benukinan. 39Jamen vino xeni ma beya wanixun vino bena pepabiaken akatsi ikabuma keska wakin matun beya xeni bechipaikin matun shinan bena wakatsi ikama en yusian bena man danaiin— jatu wanikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index