Search form

Lucas 5:17

Juni yuda babuni jawen chakabu buaxunkin Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

(Mt 9.1-8; Mr 2.1-12)

17Janua ana xaba betsatian Galilea inun, Judea mae betsa betsapa anua inun, Jerusalén anuadi beshinxun Jesúsun yusiain ninkai tsauabun jabianudi Moisin jancha chibanjaidanika fariseobu inun Moisin jancha yusinananmisbu jiwe medan ichaxun Diosun xuxawati kushipayatun Jesúsun jatu yusianyan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index