Search form

Lucas 5:8-10

8-10baka midima nexekanxuwen taea Simón Pedro inun jabe dayamisbu inun Zebedeon bakebu jawen jaibu betsabu Santiago inun Juan e e iki dateaibun Simón danti itan Jesús yuikin:

—Yusinaan, en juni chakabuki. Ea anua butukaini ea jenebaini kadiwe— abia

Jesúsun yuikin:

—Eki dateyamawe. Na ikis min baka nexexu keska wakin yudabu min ea jatu ichawaxunxanaii— aka 11jatun xaxu dabe keti atan janu jawenabube xaxu inun jisin bakayabi bashibainkin tapinkatsis ikin Jesús chibain jabe bunibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index