Search form

Lucas 6

Juindukuntitian jaki chiti ikabun xekiwan bimi tsekaxun pikubainibukiaki, na janchadan

(Mt 12.1-8; Mr 2.23-28)

1Januxun ana juindukunti sábado betsatian xekiwan bai namakis manan baiwen bukin jaki chiti ikabu Jesúsbe bukin xekiwan bimi tsekaxun daxukidi axun pikubainaibun 2fariseobu jabudi jatube kakin jatu uinkin Jesúski chiti ikabu jatu yukakin:

—¿Jawai juindukunti sábadotian man dayai? Sábadotian dayakin Diosun Moisés nuku nemani chibanma man kaneaii— jatu waibu 3Jesúsun jatu yuikin:

—Bunikin jawada nukun xenipabu pepa Davidin jawen jaibuaibubetan anidan, ¿man uinsmamen? Diosun janchadan. 4Matu yuinun ninkakanwen. Dios kenwanti tadi jiwe medan David jikixun Diosun Moisés yusiniwen taexun Diosbe nukunabu janchaxunikabun besti pitibiaken jawen Dios kenwanti misi Davidin bixun pitan jawen jaibuaibudi pimanikiaki. Jaska wabiaya Dios jaki sinatama iniki, kaneamawen taeadan— iwanan,

5—Jaskaken juindukunti sábadotiandi matun Juchi Kayabi Iyua xanen ibukin en yunuaiwen taea eki chiti ikabundi bunikin pikin kaneabumadiki— jatu wanikiaki.

Juindukuntitian juni meken meyushkini Jesúsun kaya wanikiaki, na janchadan

(Mt 12.9-14; Mr 3.1-6)

6Chipu ana sábado betsatian mae betsa anu kaxun jatun ichati jiwe medan jikixun Jesúsun jatu yusianyan jabianudi juni meken yusiudi meyushkini jatube tsauken 7januxun jabun jawen yusian danankin Jesús yuanun, iwanan, juindukunti sábadotian ja juni mepeai uinun, ixun, jaska wai uintan unanti watan ja anun ika manai tsauxun 8jaskaibu Jesúsun jatun shinan unankin juni meken meyushkini yuikin:

—Benikidan ja maniabu namakis niwe— aka jawenabu maniabu namakis benia niken 9januxun fariseobu inun Mosésin jancha jatu yusinmisbu Jesúsun jatu yuikin:

—En matu yukai jaskadamenkain, ea yuikanwen. Moisin jancha pepa chibankin juindukunti sábadotianan, ¿jaska watimen? ¿pewakin medabewatimen? ¿chakabuwatidaka? ¿yuda betsan jiweadan, paxawakin meketimen? ¿nuitapawakin yamawatidaka?— jatu watan 10jatun jancha manakin Jesúsun uinbaunaya jawa yuiabumaken juni meken meyushkini nia Jesúsun ana yuikin:

—Min meken meshanwen— aka meshanyan jawen meken ma mepekei peaya 11uin fariseobu inun yusinananmisbu jaki sinatakin jaska waxun Jesús nematimen ika june yuinamei jaki yubakai taenibukiaki.

Doce junibu kushipa wakin Jesúsun jatu katunikiaki, na janchadan

(Mt 10.1-4; Mr 3.13-19)

12Janua xaba betsa badi kaya Jesús ja mesti kai mati mapetan uxama Diosbe janchashini 13penaya jaki chiti ikabu dasibi jatu kena beabu 12 besti katutan jatu kenakin: “Man en kushipayabuki”, jatu wanikiaki. 14Ja 12 junibun kena mia yuinun ninkawe. Simón kena betsa wakin Pedro wani inun, jawen betsa Andrés inun, Santiago inun, Juan inun, Felipe inun, Bartolomé inun, 15Mateo inun, Tomás inun, Alfeon bake Santiago inun, romano nawabu nichinkatsis imis Simón inun, 16Santiagon bake Judas inun, Judas betsa Iscariote anua yumeni chipu jatun Jesús jatu achimaxanaidan, jati Jesúsun katunikiaki.

Yuda ichapabu Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 4.23–5.12)

17-19Januxun 12 junibu katutan jatu iwei bututan mawa tenanman panpanuxun jaki chiti ikabu Jesúsun yusinun ika tsauken jabianudi jabun chibainbu inun midima yudabu Judea anua inun, Jerusalén anua inun, ianenwan kexa betsa Tiro inun Sidón anua jawen jancha ninkatanun ika bekin isin teneaibu jatu kayawamakatsi iweshinabu jaki dasiabu isin teneaibu xuxawakin yushin chakabun jatu nuitapawai kainmakin jawen kushipa janua kainkin Jesúsun jatu kayawaya uin bechipaikin Jesús mekatsis ikaibun

Diosun jatu benimawaxanaikidi jawen tsuma kushipayabu Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

20jatu xuxawakin menetan jaki chiti ikabu besti beiskin jatu jancha wakin:

—Tsuabuda yumain matunmebi man kenkunkainama Dios xanen ibukin matu mekekubainxanaiwen taea man benimakunkainmiski.

21Ja inun, tsuabuda jawada pepa besti bechipai chakayamai jawen nuijaidaiwen kupikin Diosun jatu yaniwama keska waxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki.

Ja inun, tsuabunda matun chakabu shinain juinti nishma man kaxakatsis imisbuwen taexun Diosun matun juinti shinan chankanwan man benimakunkainmiski.

22Ja inun, matun Juchi Kayabi Iyua tsuabunda man ea chibainbuwen taexun jabun matuki ejen iki danain matu ichakin jatun ichati jiwe anu man ana jikiyamanun matu nemakin matu danainbun man benimakunkainxanaii. 23Jaska inun, Diosun jancha yuixunikabu ichakawanibu keska wakin matudi ichakawaibu nai anuxun Diosun matu duawaxanaiwen taea jawa dateama shinan chankankubainxankanwen— iwanan,

24mapuabudi yuikin: —Jamen matudan, mabuwen jiwei kein “En mabu midima jayaki”, iki tsuabuda natian man jawen benimaii. Jakia uatian man nuitapaxanaii.

25Ja inun, tsuabuda yaushikin piti yani bestiwatan man benimakubainaibu ana tsuan matu medabewakin matu duawabuma buni tenei man nuitapajaidaxanaii.

Ja inun, natian tsuabunda Dios shinanma matun jamapai besti shinain man usanmis ana jaskama matun juinti nishma kaxai man nuitapajaidaxanaii.

26Tsuada ibubis jawawenda jawenduakin dasibibu jatu bechipaimakin man jatu kenwanmatidudan, uindaxankanwen, mesekidan. Jabun Dios yuixunikapaiaibun jatu padan paepawa matun xenipabun jatu kenwanpaunibu keska iyamaxankanwen— iwanan,

Nukuki sinataibuwen nuitikiaki, na janchadan

(Mt 5.38-48; 7.12)

27ana jatu yusinkin:

—Man ea ninkaibu matu yusinun ninkakanwen. Matuki sinataibu jatuki sinatama jatuwen nuikubainkanwen. Ja inun, matu danainbu jatu bebis danananma jatu duawakubainkanwen. 28Ja inun, tsuabunda matu ichakawai matuki sinataibun jatu bebis manakunama jau Diosun jatu medabewanun jatu Dios yukaxunkubainxankanwen. 29Ja inun, tsuada miki sinatakin mia detekin ispais aka jabebis sinatai kupinameama: “Uke betsadi ea awe”, ika dabekexunai keskakin shinankubainxankanwen. Ja inun, tsuada min dibiawen taexun min dakukuti tadi mia biankin buaya min tadi manankidiadi yaushiyama jadi inanyuxankanwen. 30Jamen tsuada nuitapai juxun min jawada mia yuka medabewakin inanyukubainxankanwen. Jamen betsadan, tsuanda min jawada bushinxun ibu wakin mia ana inankatsi ikamaken jas shinain jaki sinatayamakubainxankanwen. 31Jamen betsadan, tsuada miwen nuikin jau mia medabewaxanunbun matun dukun jaska shinankin uinmakin jatu medabewakubainxankanwen, jaska wai nuikipakin man kaneamakidan.

32Jaska inun, Diosun jancha danain chakabumisbu jabiaskadiai duanamemisbuki. Jaskaken matudi matun jaibubes man duanamei man jawa binunananmaki. 33Ja inun, juni chakabu jabetan chakabu wamisbube nui medabenankubainmisbuki. Jaskaken matudi pepabuwen nui jabu besti medabewai ma pepamadiki. 34Jamen betsadan, juni chakabubu duanamekin betsan jawen jaibun jamapai buxun jawaida ana bexunmiswen taexun duawakin jawen jamapai ana yuka inanyukatsis imisbuki. Jaskaken matudi duanamei pepabiai tsuanda matun jamapai jawaida ana matu bexunmis besti man inanmiski, ana manakuti pepa bikatsi shinanmadan. 35Jakia pepakatsis ikidan, eskatiki. Matuki sinataibuwen nuikin jatu duawankin matun pepa jatu uinmakubainkanwen. Jaskawen taexun tsuabunda min jamapai biwanshinxun mia ana bexunmisbu besti ana ja shinanma mia yane bexuinsbumadi jatu inandiakin yuda dasibibu jatu duawakubainxankanwen. Jaska wakin man jatu binumamisken matun pepawen Dios dasibi binuatun matu manakuxanikiki, jawen bakebu matu wakinan. Janunkain jabun Dios kenwainsbuma inun juni chakabububiaken betsa betsapa inankin Diosun jatu duawamiswen taea 36matun Epa Dios nuikipa keskai nuikipadiakubainkanwen— iwanan,

Yuda betsa chitekin ja atimatikiaki, na janchadan

(Mt 7.1-5)

37Jesúsun ana jatu yusinkin yuikin:

—Tsuada ja akin chitekin unanti wayamakanwen. Man jatu jaska wamaken Diosundi jabiaskadi wakin matu chitekin ja akamadi ixanikiki. Ja inun, tsuada jatu dake wayamakanwen. Man jatu dake waismaken Diosundi matu dake wama ixanikiki. Ja inun, tsuabunda matu chakabuwaibu ja shinanma jatu jakimawakin buawe. Man jaska waya Diosundi matun chakabu matu buaxunxanikiki. 38Ja inun, jawada man jaya paxkaxun juni betsa inankubainkanwen. Jaska wai man yaushiamaken Diosdi matuki yaushiama jabiaskadi matu waxanikiki. Tsuanda man xeki inankin tana pewatan sakuki deukin yaushiama tsinki tsinki akin mata waxun man jatu inanmis keska wakin jabias shinanwendi Diosun matu manakuxanikiki— atan,

39Jesúsun miyui betsa tibiwen jatu yusinkin yuikubainkin:

—Juni bekunman juni betsa jabe bekun iyupai jadakidi iyuai unanma jabia dabe mikin maebain di idabemisbuki. Jaska keskai matun shinan pewakin mae wadiama jawa jatu yusinkin man pewatidumaki. 40Ja inun, jawen tsumabun jatun yusinan binutidubumaki. Jakia jatun yusinan jatu tapinmakubainaya jatun yusinan keska itidubuki.

41¿Jaskai ikunwain betsa pewakin medabewanun, iwanan, jamapai pese jawen beduki jikia min bikatsis ibiai mina dukun ji ewapa min uianmamen? Ji jidabiwen betimanabia jawa shinanma yuikin: “Uian. Min ji pese beduki ikadan, ¿mia bipa?” akin min yuimiski, kanekinan. 42Jakia bemakis bepadamei janchamisbuun, matudi chakabubia betsa chakabuai uinkin man ja amiski. Man ji jidabi betimana tsekaxun puta keska wakin matun juinti medanua matun chakabu ewapa putatan ana kaneama medabewakin ji pese min jaibun bedu anua bia keska wakin juni betsan chakabu bexmas jayadi man medabewakin yusintiduki— iwanan,

Jawen bimi tibiwen ji unanmisbukiaki, na janchadan

(Mt 7.17-20; 12.34-35)

43ana miyui betsawen Jesúsun jatu yusinkin yuikin:

—Ji pepa bimiai jawen bimi chakabuismaki. Jakia ji chakabu bimiai jawen bimi pepaismadiki. 44Jaskawen taexun jawen bimi tibiwen ji man unanti wamisbuki. Mae muxa anua higo bimi man tsekaismaki. Ja inun, isne anua uva bimi man tsekaismadiki. 45Jabiaska keskadi tsuabuda duapabu juinti pepaya jancha pepawens janchamisbuki. Jamen tsuabuda duapa juinti pepa jaya jawa chakabu jayama yui jancha pepawens janchamisbuki. Ja inun, tsuabuda jatun juinti medan shinan chakabu mata janchakin chakabu yuikin kainmamisbuki— iwanan,

Ninkaibu inun ninkaisbumakidi yusinikiaki, na janchadan

(Mt 7.24-27)

46Jesúsun jatu yusinkubainkin yuikin:

—Xanen Ibuun, Xanen Ibuun, akin man ea kenabiamis ¿jaskakin en matu yusian man aismamen? 47En jancha ikunwankin ea chibanun, iwanan, jawada en yuai akubainxanaibukidi matu yusinun ninkakanwen. 48Tsuanda mishki jiwe wakatsi ikin jene kexa mai basankin uke medan mishkiki pesaxun ja mamaki mishki tsamabidankin jiwe wadan, en yuiai akubainmisbudan, ja jiwe wanika keskabu ixankanikiki. Janua bai matajaidabidankin jawen jiwe achia ja jiwe mishkiki tsamiawen taea jawa takax iki tsibusketidumaki. 49Jamen jawada en yuiai ea danankin akama ixanaibukidi matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda mishki jiwe wanun, iwanan, jene kexa mai basankin kini keyatapawama bexantu bestiwatan mishki tsamabidankin jabebis watan jiwe wadan, ea danainbudan, ja jiwe wanikabia unainsmapabu keskaki. Janua bai matajaidabidankin jawen jiwe achia mishkiki tsamiamawen taea jawaida tsibukei di imiski. ¿Jadatu man jaskamenkain? Uindakanwen— akin Jesúsun jatu yusinikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index