Search form

Lucas 6:17-19

Yuda ichapabu Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 4.23–5.12)

17-19Januxun 12 junibu katutan jatu iwei bututan mawa tenanman panpanuxun jaki chiti ikabu Jesúsun yusinun ika tsauken jabianudi jabun chibainbu inun midima yudabu Judea anua inun, Jerusalén anua inun, ianenwan kexa betsa Tiro inun Sidón anua jawen jancha ninkatanun ika bekin isin teneaibu jatu kayawamakatsi iweshinabu jaki dasiabu isin teneaibu xuxawakin yushin chakabun jatu nuitapawai kainmakin jawen kushipa janua kainkin Jesúsun jatu kayawaya uin bechipaikin Jesús mekatsis ikaibun

Diosun jatu benimawaxanaikidi jawen tsuma kushipayabu Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

20jatu xuxawakin menetan jaki chiti ikabu besti beiskin jatu jancha wakin:

—Tsuabuda yumain matunmebi man kenkunkainama Dios xanen ibukin matu mekekubainxanaiwen taea man benimakunkainmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index