Search form

Lucas 6:49

49Jamen jawada en yuiai ea danankin akama ixanaibukidi matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda mishki jiwe wanun, iwanan, jene kexa mai basankin kini keyatapawama bexantu bestiwatan mishki tsamabidankin jabebis watan jiwe wadan, ea danainbudan, ja jiwe wanikabia unainsmapabu keskaki. Janua bai matajaidabidankin jawen jiwe achia mishkiki tsamiamawen taea jawaida tsibukei di imiski. ¿Jadatu man jaskamenkain? Uindakanwen— akin Jesúsun jatu yusinikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index