Search form

Lucas 7:11-12

Beneyabia jawen bene ma mawatun bake mawa Jesúsun bestenwanikiaki, na janchadan

11-12Jesúsun jaska wabaini jawen 12 tsumabu kushipayabu inun, jaki chiti ikabu inun, yudan kaianen chibain jabe bukin mae betsa jawen kena Nainkidi kai kemaya ainbu jawen bene mawayamatun jawen bake bestichai mawaxuna maiwanun, iwanan, juni dabetan baketiki beaibu jawenabu jachun bei jawen ewabe kaxakubidanaibu 13Jesús jaki nukutan jawen ewa nuitapaiwen nuikin yuikin:

—Kaxama nesewe— atan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index