Search form

Lucas 8:2-3

2-3ja dikabi ainbu betsa betsapa isin teneaibu xuxawakin yushin chakabu kainmakin Jesúsun jatu medabewakin xuxawaimaken jatun peiwendi Jesús inun jawen tsumabu medabewakubaini María Magdalena anua Jesúsun 7 yushin chakabu kainmaima inun, Susana inun, xanen ibu Herodes yunuxunmis Cuzan ain Juana inun, ainbu betsa betsapabudi Jesús anu butan butankin medabewakubainaibun

Jexe sa akakidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 13.1-23; Mr 4.1-20)

4mae betsa betsapa anua bei Jesús uinkin jawen jancha ninkanun ika ichabidanbidanaibun yudan kaian jaki dasi ichabu Jesúsun jawen jancha juneawen jatu miyuikin:

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index