Search form

Lucas 8:27-29

27-29xaxu anua butui jatube mapekekainaya janua juni betsa yushin chakabuya unainsmapa tadiuma jiwetan jiweisma janu mawabu maiwamisbu anu besti jiwekunkainmis natian jawenabun mane dispiwen nexabiakubainmisbu yushin chakabun kushipa wa mane dispi nasamis jabun unainsmapa watan janu jiweabumanu iyumis Jesús juai bechibidani kushikidan unantan bis ikidan Jesús naman danti iken ja juni anua yushin chakabu Jesúsun yunukin taewa janua jancha kushipawen yushinen juni unainsmapa yuimakin:

—Jesúsuun, min Dios kushipajaidatun bakedan, en mia unaiin. En mia yukai nukudan, kupikin nuku nuitapawayamawe!— aka 30Jesúsun yukakin:

—¿Jadakidi min kena ikai?— aka yushin chakabu ichapa ma juniki jikinibuwen taexun yushinen juni janchama Jesús yuikin:

—En kenadan, “Ichapajaida En Jayaki”, en yushin midimayadan— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index