Search form

Lucas 9

Jesúsun jawen tsumabun jau jatu yusintanunbun jatu nichinikiaki, na janchadan

(Mt 10.5-15; Mr 6.7-13)

1Januxun Jesúsun jawen 12 tsumabu kenaxun jatu ichawatan yushin chakabu betsa betsapa kainmati kushipa inun isin teneaibu jawen xuxawati kushipa jatu inantan 2nichinkin yuikin:

—Jaska Dios xanen ibuxanaikidi yusinkubaunkin isin teneaibu man xuxawatanun en matu yunuyuaii. 3Kaidan, man eskakanintanun matu yuinun ninkakanwen. Mais butankanwen, jawa buamadan. Mestenti betsa inun, kapankan inun, misi inun, pei matun chinexeketiki usua inun, sanpu betsa buyamaxankanwen. 4Jaska inun, mae tibi anu buxun yusin jiwe bestichai anu jiweyuxankanwen. Januxun yusinkin menetan mae betsa anudi bukubainxankanwen. 5Jaska inun, janixunda matu danankin ninkakatsi ikabumaken Dios jatuki sinatai unanti wakin janua kainbainkin matun tae anua mai kudu jatuki tabainxankanwen, jau jabiaskasi maninunbunan, jawa unanmadan— jatu wa

6mae tibi anu buake buakexun jaska Dios xanen ibuxanaikidi jatu yusinkin isin teneaibu xuxawakubainaibun

¿Jesús tsuamen? ixun Herodesin unankatsis inikiaki, na janchadan

(Mt 14.1-12; Mr 6.14-29)

7-8janu judiobun xanen ibu Herodesin Jesúsun jawada akeakeaikidi ninkaya betsabun yuikin:

—Juan tenanbiashinabu ma ana besteanmenkain— ikaibun betsabundi yuikin:

—Elías Diosun jancha yuixunika kabiani jawen yushin damimamenkain— idiaibun betsabundi yuikin:

—Nukun xenipabu Diosun jancha yuixunika betsa mawanidan, ma ana besteinmamenkain— ikeakeaibu Herodesin ninkaxun shinain: “¿Jadatu chanima kayabimen?” iwanan, 9yuikin:

—Juan jau textenunbun ean en jatu yunuimaki. Jaskaken ja Jesúskidi yuiaibudan, ¿tsuamen?— iwanan, Jesús uinun ixun manakubainikiaki.

Jesúsun 5,000 junibu pimanikiaki, na janchadan

(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Jn 6.1-14)

10Janua jawen 12 kushipayabun Jesús anu chintunbidan jaska washinabu Jesúski chani meneabun Jesúsun jawen tsumabu janu tsua jiweabuma Betsaida dapi anu jatu iyuaya 11yudan kaianen unantan Jesús chibainbu jawa jatuki sinatama jatu ikin pewaxun Dios xanen ibuxanaikidi yusinkin isin betsa betsapa teneaibu xuxawabaiaya

12ma badi kaya jawen 12 tsumabu jawen kushipawen yununikabu Jesús dapi bea ichaxun yuikin:

—Ma badi kaikiki. Nenu tsua jiweabumaki. Na yudan kaianen jabun jania pitidubumaki. Jau pitan juindukundi bununbun mae udama anu jatu nichindiwe— akabu

13-15Jesúsun jatu nemakin yuikin:

—Jaska jatu wama, matun jatu pimakanwen— jatu wa

5,000 junibu mapuabuwen taea e itan Jesús yuikin:

—Meken besti misi inun baka dabe besti nun jayaki. ¿Nun daka jatu piti bixuin kai?— akabu Jesúsun jawen 12 tsumabu yuikin:

—Ja basiki 50 tibi xuku akeakea jau tsaununbun jatu yunukanwen— iwanan, Jesúsun jatu yunua jawen tsumabun jatu tsaumakin keyuken 16januxun Jesúsun ja misi meken besti inun baka dabe tsumaxun naiudi teskanxun uinkin pitikidi Dios kenwantan misi inun baka tunke tunke apakekin jawen tsumabu inankin jatu yunua ja yudan kaian inanbaunkin keyuabun 17dasibibun yaniwai benimai pepeaibun janua ja misi meken besti inun baka dabe 5,000ti junibun pikin texe wabu ichawakin 12 kuki mata wanibukiaki.

Min nukun Mesíaski, akin Pedron yuinikiaki, na janchadan

(Mt 16.13-19; Mr 8.27-29)

18Janua betsatian janu tsua jayamanu Jesús jawen tsumabube ka Diosbe janchai menetan Jesúsun jawen tsumabu yukakin:

—Yudabunan, ¿en tsua ekidi yuimisbumen?— jatu wa 19jabun yuikin:

—Betsabun yuikinan: “Nashimanika Juan ana bestenshinaki”, mia wakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Diosun jancha yuixunika Elías ana jushianki”, mia wadiakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Diosun jancha yuixunika betsa ana besteinmaki”, mia wamisbukiaki— akabu

20januxun Jesúsun jabudi yukakin:

—Jamen matun shinankinan, ¿en tsua man ea wamismen?— jatu wa

Pedron yuikin:

—Miadan, Diosun yubani min nukun Mesías Cristoki— akaya

Jawen tsuma kushipayabu jawen mawaxanaikidi Jesúsun yusinikiaki, na janchadan

(Mt 16.20-28; Mr 8.30–9.1)

21januxun Jesúsun jatu nemakin:

—En Mesías Cristoki tsua banabimayamayuxankanwen— iwanan, 22ana jawen tsumabu jatu yusinkin yuikin:

—Diosun bake matun Juchi Kayabi Iyuadan, eki sinatakin ea ichakawakin nukun xanen ibubu inun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun yusinananmisbun ea danankin ea jatu tenanmabu mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii— jatu watan

23januxun yudan kaian jatu ichawaxun jatu yusinkin yuikin:

—Tsuabunda ea chibankatsis iki ibubis jawenakidi jaska shinanmis jau ana jaska shinanyamakubainunbunwen. Jaska inun, “Bika tenei Jesúswen jawa dakeama ja keskai en jabe mawatiduki”, jau ikubainunbunwen. 24Jamen tsuabuda jatunmebi mekei: “En mawakatsi ikamaki”, ikin shinanmisbudan, eauma mawaxankanikiki. Jakia ea ikunwankin en kakape yuikin ea chibainwen taexun tenanbu ebe jiwekuinxankanikiki. 25Ja inun, mabu midimawen kemukin ichawaxun ea ikunwankin chibanbuma jatunmebi jatun jiwekuian benuxankanikiki, eauma mawakinan. 26Jaskaken tsuabuda eki inun en janchaki dakemisbudan, en Epan kushipaya jawen nai tsuma pepabube jua jabiaskadiai en jatuki dakediaxanaii— iwanan 27—Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Betsabu na jabia man mapuabudan, man mawadiamaken Dios kushipajaidai xanen ibui taeai man uinxanaii— jatu wanikiaki.

Jesús damitan jatu uinmanikiaki, na janchadan

(Mt 17.1-8; Mr 9.2-8)

28Janua janchashina 8 día xaba kasmai jatida kaya Pedro inun Santiago inun Juan Jesúsun jatu iyui kai Diosbe janchanun ika kakin mati keyatapajaida jatube mapeketan 29janua Jesús Diosbe janchaya ma besu betsai damia jawen tadi juxupajaidai chaxa chaxa ikaya 30-31Elías inun Moisés jabiaskadiai ja dabedi chaxajaida punte punte iki mapuxun jaska Jerusalén anua Jesús mawaxanai yui jabe janchaibu 32Pedro inun Santiago inun Juan yuda datsupe ika uxakatsis ibia uxama Jesús inun ja dabe jabe mapuabu uiainbun 33ja dabetan Jesús ma dapaxkabainaibun xabakabi shinanma Pedron Jesús yuikin:

—Yusinaan, nun nenu juadan, pejaidaki. ¿Pean xubu dabe inun besti matu waxunpa, betsa mina inun, betsa Moisésna inun betsadi Elíasinadan?— ikaya 34-35janua nai kuin bekin jatu bepuaya dateaibun nai kuin anuxun jatu yuikin:

—Na en bake en Katunidan, ninkaidakubainkanwen— jatu waya 36jakimamadi samama bedu bedu ikin Jesús besti nia uinibukiaki. Januxun jaska june uinbidanimaxun tsua yuiyama iyukubainibukiaki.

Juni bake yushin chakabuya Jesúsun kainmanikiaki, na janchadan

(Mt 17.14-21; Mr 9.14-29)

37Mati anua Jesús damia uintan jabianu niti ika jatube uxashini penaya butubidanaibun Jesúski dasitanun ika yudan kaian jaki nukui buaibun 38januxun juni betsa jatu nashui ikaina nixun jui kushipawen unanxubima Jesús yuikin:

—Yusinaan, en juni bake bestichaiyaki. Ea uinxunwen. 39Yushinin achixun bis bis imakin duxku imakin kemu bus bus imakin ichakawakin jeneismaki. 40Jaskamisken: “Jau yushin chakabu ea kainmaxununbun ika”, min tsumabu en jatu shinanbiabidana tsuan jawa ea kainmaxuntidubumaki— ikaya

41Jesúsun mapuabu dasibi yuikin:

—Ikunwainsbuma inun chakabubuun, ¿jatiki matu medabewai ana en matube jiweyuxanai?— iwanan, ja juni yuikin: —Min bake uinun nedi iwewe— aka

42iweaya yushin chakabun Jesús bechitan ja juni bake duxku imakin main tin imatan taka taka imaya Jesúsun uinkin yushin kunyan akin kainmaxuntan jawen epa yunuaya 43Diosun pepa kushipawen Jesúsun jatu uinmakubainaiwen taea dasibi e iki Jabaa! ike ikeaibun

Mawaxanaikidi Jesúsun ana jatu yuinikiaki, na janchadan

(Mt 17.22-23; Mr 9.30-32)

janua Jabaa! iki mapuabun jawen tsumabu besti Jesúsun yuikin:

44—Eska en matu yuiai ninkatan jakimayamaxankanwen. Ea en matun Juchi Kayabi Iyuadan, tsuanda ea jatu achimaxanikiki— jatu waya

45jaska Jesúsun jatu yuixu jau ninkayamanunbun Diosun jatu nemaiwen taexun jawa ninkamajaida jawa yuiai dabanen datekin Jesús jawa ana yukama inibukiaki.

Tsuanda jatu binuntidukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 18.1-5; Mr 9.33-37)

46Janua Jesúsun tsumabu yuinamei: —Jesúsbe xanen ibukin ¿nukunan, jadatubun betsabu nun matu binunxanimenkain? ¿Eamenkain?— ibidankanxu 47unantan jatu yusinun, iwanan, bakeishta betsa ixun 48jatu yuikin:

—Ea duawanun, iwanan, na bakeishta keska wakin tsuada en kenaya juaidan, ikin ea akawakin man duawatiduki. Jabiaskadi wakin ea besti duawama jatun ea yununi Diosdi jabun duawaxankanikiki. Jaskaken tsuada jawa shinanma keanma dasibibu medabewakin ja kenmisbu jatu binuxankanikiki— jatu waya

Tsuanda nuku dananma nukun jaibuki, anikiaki, na janchadan

(Mr 9.38-40)

49januxun Juanen Jesús yuikin:

—Yusinaan, juni betsan min kena kushipa paewen yushin chakabu kainmai nun uinbidanshinaki. Nukubetan mia chibanmaken nun nemakin bextepaibia nuku ninkama ishianki. Jaska wakin nun nemashinadan, ¿pemen?— aka

50Jesúsun Juan yuikin:

—Nemakin man jatu bextetidumaki. Tsuada nukuki sinatamadan, nuku medabewaikiki— jatu wanikiaki.

Santiago inun Juan nemakin Jesúsun jatu kunyan anikiaki, na janchadan

51Janua jawen Epa anu Jesús kaxanai kemaya dateama Jerusalén anu kai taekin 52janu uxati jiwe jau unanti watanunbun jawen jancha yuixunika bebunkidi jatu yunua bui Samarianawabun mae anu jikixun yukabu 53Jerusalén anu Jesús kaiwen taea janu jau uxayamanunbun jatu danankanxu chanitushiaya 54Santiago inun Juanen ninkaxun Jesús yuikin:

—Yusinaan, jaska Elíasin ani keska wakin ¿nai anua chi kauankin jau Diosun ja mae jatu yamawakin keyunun Dios yukapa?— ikaya

55Jesús sinaxun jatu kunyan akin nemabaini 56mae betsa anu uxanun ika bunibukiaki.

Jesús chibanun, iwanan, yukanibukiaki, na janchadan

(Mt 8.19-22)

57Ana Jerusalénkidi bui bai tanabainaibun juni betsan Jesús yuikin:

—Yusinaan, janida min kai en mia chibankatsis ikaii. ¿Mibe kapa?— aka

58jawen juinti pepamenkain, unanun, iwanan, Jesúsun yuikin:

—Kaman inu jawen kini jayaki. Peiyabu jawen na jayabuki. Jakia matun Juchi Kayabi Iyua ean en yusinkubainmiswen taea janu uxati jiwe en jayamaki. ¿Ea keskai min jiwekunkaintidumen?— akin 59juni betsadi Jesúsun yuikin:

—Tapinkin ea chibankubainwen— aka

—Xanen Ibuun, ea jeneyuwe, ja dukun en epa mawa maiwatan en mia chipu chibanxanaidan— aka

60nemakin Jesúsun yuikin:

—Jaskamaki. Ikunwanma mawa keskabun min epa maiwatidubuki. Jakia mianan, na jabiatian ebe kai taekin Dios xanen ibuxanaikidi yusinkubainxanwen— akaya

61januxun betsandi Jesús yuikin:

—Yusinaan, eandi en mia chibankatsi ¿ja dukun en jiweanua enabuki chaniyutanpa?— aka

62nemakin Jesúsun yuikin:

—Tsuabunda ea chibanbiakin jawen shinan dabewen unudi shinain inun unudi uiainan, jaska Dios xanen ibuxanai pe dayaxuntidubumaki— anikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index