Search form

Lucas 9:22

22ana jawen tsumabu jatu yusinkin yuikin:

—Diosun bake matun Juchi Kayabi Iyuadan, eki sinatakin ea ichakawakin nukun xanen ibubu inun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun yusinananmisbun ea danankin ea jatu tenanmabu mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii— jatu watan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index