Search form

Marcos 1

Janu tsua jiweabumanuxun Nashimanika Juanen jatu yusinkin jatu nashimanikiaki, na janchadan

(Mt 3.1-12; Lc 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)

1Ja dukun bebunkidi Diosun jawen bake Jesús Mesíaskidi jatu yubani jaska jawen kakape taxnimakin taewani matu yuinun ninkakanwen.

2-3“Naiudixun Diosun jawen bake yuikin: Min kadiama mia bebun en jancha yuixunika jau mikidi bebunkidi chanixanun en mia yunuxunxanaii. Jatun janu tsua jiweabumanuxun jui kushipawen jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’, jatu wakin mia jatu yuixunxanikiki”,

ayama Diosun jawen jancha yuixunika betsakidi jaska yuini chipu Isaíasdi jaska Diosun yuia ninkatan jawen jancha yuixunika Isaíasin keneniki.

4Janua jaska yuini keskai jadi tsua jiweabumanu Nashimanika Juan kaima jiwea taxnitushitan jatu yuikin: “Matun shinan betsa watan matun chakabu Diosun jau matu buaxunxanun ninkatan jawada chakabuwen man benua jiwea jenedikanwen. Matun shinan maewatan man ea uinmaya en matu nashimaxanaii”, iwanan, jatu yusinkubainaya 5Judea mai pakeanu jiweabu inun Jerusalén maewan anu jiweabu dasibi bexun Juanen jatu yusiain ninkakin jabun ikunwankin jatun chakabu Juanki chanikin jatun chakabu jenekatsi ikin shinan betsa waibu jawen unanti wakin Jordán jene anuxun Juanen jatu nashimapakekubainikiaki.

6Janua Juanen tadi inun jawen pitikidi matu yuinun ninkakanwen. Camello dani sanpu tima sawea inun, bichi nanexeketi sawea inun, jawen piti pe bexmas chanpu inun ni medanua buna batapa aki jiwekunkainikiaki. 7Januxun yudan kaian jatu banabimakin:

—Xanen ibu kushipajaida betsan ea binuan ea kachu dama juxanikiki. Jaskawen taexun mawaida en kushipa jayamatun kakain en jawen jawaumajaidatun jawen bichi tae mexpun tsitsauxun pekaxunkin akawakin en duawatidumaki. 8Jamen eanan, jenewen besti en matu nashimakubainaii. Jakia jatunan, Diosun Yushin Pepawen matu unanti wakubainxanikiki, nashima keska wakinan— akin Juanen jatu yuikubainikiaki.

Juanen Jesús nashima kashinken Satanásan Jesús padanpai inikiaki, na janchadan

(Mt 3.13–4.11; Lc 3.21-22; 4.1-13)

9Ja jaskaitian Jesús jawen mae Nazaret Galilea mai pakeanua kainkidani Juan anu ka Jordán jene anuxun Juanen nashimakin meneaya 10nexekei mapekekidankin Jesúsun uianyan nai udia Diosun Yushin Pepa deiwan keska jamamaki butuaya 11nai udixun Diosun yuikin:

—Miadan, min en bakeki. En mia bechipaikin katunidan, en miwen benimajaidaii— anikiaki.

12Janua jadi tsua jiweabuma benanta yuinaka mese piananbu anu Diosun Yushin Pepatun Jesús iyushina 1340 día Satanásan Jesús padanun, iwanan, unanti wa akeakeaya kakunkaunkin Jesúsun Satanás maemakubaunaya Diosun nai tsumabun medabewakubainibukiaki.

Galilea mai pakea anuxun Jesúsun jatu yusinkin taewanikiaki, na janchadan

(Mt 4.12-17; Lc 4.14-15)

14Januxun bichiti jiwe anu Juan ma bichishinabun Galilea mai pakeanu kaxun Diosun kakapekidi Jesúsun jatu yusinkin 15taewakin:

—Na jabiatian Dios ma nenu xanen ibuikiki. Jaskaken man Dioskidi chakabumis jenetan en kakape ekidi ikunwankubainkanwen— jatu wanikiaki.

Baka nexenikabu dabe inun dabe Jesúsun jatu katunikiaki, na janchadan

(Mt 4.18-22; Lc 5.1-11)

16Janua kai Galilea ianenwan kexa Jesúsun ketankubaini kakin baka nexenika dabe Simón inun jawen betsa Andrésin jatun jisin ewapa punteaibu jatu bechixun 17Jesúsun jatu katukin yuikin:

—Ea chibankanxun matun daya jenekanwen. Man jaska dayamisbudan, ana baka nexeama jakia man baka nexemis keska wakin yudabu en matu ichawamaxanaii, jau ea ikunwanxanunbunan— jatu wa 18januxun jatun xaxu inun jatun jisin jatun jaibu betsa yunu keyutan jawaida jenebaini Jesúsbe buaibun 19janua Jesús ana ketankubainkin Zebedeon bakebu Santiago inun Juanen xaxunxun jatun jisin tadas ika junukin kexeaibu bechixun 20Jesúsun jatudi katukin yuikin:

—Ea chibankubainkanwen— jatu wa ninkatan jabianu jatun ibu Zebedeobe xaxu namaki jabun medabewamisbube bashibaini Jesús chibain budianibukiaki.

Juni yushin chakabu jaya Jesúsun kainmanikiaki, na janchadan

(Lc 4.31-37)

21Jatu jaska wabaina Jesúsbe bui mae betsa Cafarnaúm anu jikishinabun sábado juindukuntitian janu ichamisbu anu Jesús jikixun jatu yusiain 22Diosun jancha kenenibu jabun jatu yusinkin shinan chankanwainsma keskama Jesús xanen ibu kayabi kushipakin jatu yuiai yudabun ninkai e itan: “¿Jaskamen?” iki benimakubainaibun 23jabianudi juni yushin chakabuya tsaua yushinen unanxubima bis imakin 24yuimakin:

—Jesús Nazaret anuaan, ¿jaskai nuku anu min juxumen? ¿Nun yushin chakabu nuku yamawanun ika min juadaka? En mia unaiin, min Diosun bake pepa medibidan— ikaya

25yushin chakabu Jesúsun nemakin yuikin:

—Janua jaskama nesetan ja juni anua kaindikaintanwen— aka

26ja juni anua yushin chakabu kainkainkin unanxubimajaida sai imatan mai pusamatan duxku imatan kainkainaya 27dasibibun uin

—Jabaa!— ike ikei yuinamekin yuikin: —Nadan, yusian betsa jayaki. Xanen ibu keska kushipajaidaki. Jawen jancha paepaki, yushin chakabu xunska yunua ninkai jawen datei kainkanikikidan— itan 28samama bui jakidi jatu banabimai chania akeakeaibun Galilea mai pakeanuxun Jesúskidi kakaibu dasibibun ninkabaunibukiaki.

Simónen dais ainbu isin teneai Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)

29Janu ichamisbu jiwe anua Jesús kainkaini Simón inun Andrésin jiwe anu Santiago inun Juanbe buaibun 30Simónen dais ainbu yuna tenei daka anu jikitan jaska isin teneaikidi jabun Jesús yuiabu 31jaki kemaxun metsunxun benitushia jawen yuna damaintan benimakin jatu duawakin bawaxun jatu pimaya

Isin betsa betsapa teneaibu Jesúsun jatu xuxawanikiaki, na janchadan

(Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)

32-33janua ma badi kai meshuaya dasibi ja mae anu jiweabu Simón inun Andrésin jiwe anu ichai bekin dasibi isin teneaibu inun yushin chakabu jayabu Jesús anu iweaibun 34isin betsa betsapa teneaibu ichapa xuxawakin yushin chakabu ichapayadi yudabu anua kainmapakenikiaki. Jaska wakin yushin ichapatun Jesús unainbuwen taexun Jesúsun jatu janchamamakin nemapakenikiaki.

Jatun ichati jiwe tibi anuxun Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 4.42-44)

35Janua uxashini ma penabiai meshuyuken Jesús butukaina mae dapi benanta Diosbe janchai ka jabe janchaya 36Simón bestenkauan jawen jaibuaibubetan Jesús benabaunkin 37atimas jaki nukutan yuikin:

—Dasibibun mia benakanikiki— akabu 38Jesúsun jatu yuikin:

—Diosun jancha yusinbaunun ika en kainkidanshinaki. Jaskawen taea mae betsa udama janudi yusin budinankanwen— jatu wabaini

39Galilea mai pakea dasibi anu kakunkaunkin janu Diosun jancha ninkakatsis iki janu ichamisbu jatun jiwe tibi anuxun kakape yusinkin yushin chakabu yudabu anua kainmakubaunikiaki.

Juni jawen yuda dasibiki chami betsani Jesúsun kaya wanikiaki, na janchadan

(Mt 8.1-4; Lc 5.12-16)

40Janua juni jawen yudaki chami betsani Jesúski nukutan danti ixun yuikin:

—Ea kayawakatsis ikin min ea kayawatiduki— aka 41jawen chamiwen datekin danankin tsuan metsakatsi isbumabiaken Jesús jawen dabanan ikin mexunkain mekin yuikin:

—En mia kaya waii— akaya 42jawen chami sakada iki daxnukui keyuaya 43Jesúsun nichinkin nemakin:

44—En mia yuiai ninkaidawe. Jawada en mia axukidi tsua yuiyamayukubaintanwen. Jadi dukun kakin Diosbe nukunabu janchaxunika min yuda min ma kayaxu uinmatanwen. Jaska min ma kayaxu jau dasibibun mikidi unanunbun jawen jatu bepadanbainkin jabiaskadi inankuin Moisin yununi jatu anu buditanwen. Min jaska buaya min kayaxu jabun unanxankanikiki— abia 45ninkama kaxun jaska Jesúsun axunxu juneama tsuabudaki nukua akeakekaini dasibibuki chaniaya xabakabi jamapai mae anu Jesús ana jikitiduma jadi tsua jiweabumanu besti niaketanaya mae tibi anuxun yudabun Jesús uinun ika “¿Janimen?” iki yuka ibidan ibidani jaki ichanibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index