Search form

Marcos 1:2-3

2-3“Naiudixun Diosun jawen bake yuikin: Min kadiama mia bebun en jancha yuixunika jau mikidi bebunkidi chanixanun en mia yunuxunxanaii. Jatun janu tsua jiweabumanuxun jui kushipawen jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’, jatu wakin mia jatu yuixunxanikiki”,

ayama Diosun jawen jancha yuixunika betsakidi jaska yuini chipu Isaíasdi jaska Diosun yuia ninkatan jawen jancha yuixunika Isaíasin keneniki.

4Janua jaska yuini keskai jadi tsua jiweabumanu Nashimanika Juan kaima jiwea taxnitushitan jatu yuikin: “Matun shinan betsa watan matun chakabu Diosun jau matu buaxunxanun ninkatan jawada chakabuwen man benua jiwea jenedikanwen. Matun shinan maewatan man ea uinmaya en matu nashimaxanaii”, iwanan, jatu yusinkubainaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index