Search form

Marcos 10

Juni inun ainbu jenenametimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 19.1-12; Lc 16.18)

1Janua Cafarnaúm anua kainkaini kai Jordán jene kexa betsaudi estekidi Judea mai pakea anu jikia yudan kaian ana jaki ichaibu jaskabidanaibu jatu yusinmis keskaibu Jesúsun ana jatu yusianyan 2januxun fariseobu jatiditun Jesús unanti watan jaki bepadamenun ika jaki kematan yukakin:

—Juninan, ¿jawen ainan jenetimen?— akabu 3Jesúsun jatudi yukakin:

—Moisinan, ¿jaskada nukun xenipabu yusinkin yununimen?— jatu wa

4jabundi yuikin:

—Moisin yusianan, ainbu jenekatsi ikinan, jawen jeneti unaki kenexun inantan jenebaintiki, ani nun uinmiski— akabu

5januxun Jesúsun fariseobu jatu yuikin:

—Chanimaki. Matu keska matun xenipabu juinti kushiken jaska Moisin jatu yununiki. 6Jakia Diosun dasibi damiwakin taewakinan, juni inun ainbu jau ja dabe ketaxamenunbun, iwanan, Diosun jatu damiwaniki. 7Jaskaken jawen ibubu dapaxkabain juni ainyantan jawen ainbe ketaxameawen taea 8ana yuda dabema jabias yuda bestichai keska jiwetidubuki. 9Janua Diosun juni inun jawen ain yuda bestichai keska jatu wa junin jawen ain dapaxkabainkin jenetimajaidaki— jatu watan

10janua Jesús jawen tsumabube jiwetan jikia maniabun jaska jatu yusinxu ana yukabu 11Jesúsun jatu yuikin:

—Tsuabuda jawen ain jenetan ainbu betsa ainwankinan, jawen ain xeni danankin Diosun yununidi danain chakabumisbuki. 12Jaska inun, ainbun jawen bene jenetan juni betsa benewakinan, jawen bene xeni danankin Diosun yununidi danain chakabudiamisbuki— jatu anikiaki.

Bake mishtinbu unanuma wakin Jesúsun Dios jatu yukaxunikiaki, na janchadan

(Mt 19.13-15; Lc 18.15-17)

13Janua jatun bakebu jau ea Jesúsun mexunkin unanuma waxunun, iwanan, janu iwebidanbidanaibu jawen tsumabun jatu nemaya 14-15Jesúsun uin jawen tsumabuki sinatakin jatu yuikin:

—Jatun bakebu ea anu iweaibu jatu nemayamakanwen. Dios xanen ibuaitianan, na bake mishtinbu eki dateabuma keskabu besti Dioski dasixankanikiki— jatu watan

16januxun bake mishtinbu ikuxun mamepixun duawakin bestibu jatu yuikin:

—Dios miwen nuikin mia bechipaiaya unanuma yumei pekanwen— jatu wa akeakenikiaki, Jesúsunan.

Juni mabu ichapa jaya Jesúsbe janchanikiaki, na janchadan

(Mt 19.16-30; Lc 18.18-30)

17Janua Jesús ana kainkainaya juni betsa kushikidan jaki nukutan ja bebun danti itan yukakin:

—Yusinan pepaan, ¿Mia yukapa? Jiwea kayabi bikinan, ¿jaska kayatan en bitidumen? Ea yuiwe— aka

18Jesúsun yuikin:

—¿Jaskakin ea kenakin: “Pepaan”, min ea wai? Dios bestiki, pepadan, ¿min unanmamen? 19Mianan, Diosun yunuti inun jawen nematidan, ¿min unanmamen? Eska yuinidan: “Ainbu min ainma chutatimaki. Juni betsaki sinatakin tenantimaki. Yumetsutimaki. Juni betsaki chanichakatimaki. Padananantimaki. Ja inun, min epa inun min ewa duawakubaintiki”— aka

20ja juni mabuyatun Jesús yuikin:

—Chanimaki. Dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati jaskadan, en ma unan keyuaii. Bakeishtatun tapinixun en chibankubainmiski— aka

21Jesúsun uin jawen nuikin ana yuikin:

—Min pe ea yuiaii. Na besti min shinandiamaki. Mia yuinun ninkawe. Nai anua Diosun manakuti pepa bikatsis ikin min jawada dasibi min jaya jatu inan keyutan ja pei min bishian ja nuitapaibu inankuintan chintuanma ebe kakin ea chibankubainxanwen. Min jaskakunkainaiwen taexun jiwekuian min bixanaii— aka

22Jesúsun jaska yuia ninkai jawen mabu ichapawen nui juinti nishmai keyutan ana jawa yuiama benikainaya

23Jesúsun jatu uinbaunkin jawen tsumabu yuikin:

—Juni mabujaidayadan, Dios xanen ibuai anu jikinun ikaidan, bikajaidaki— jatu wa

24-25jawen tsumabun jawen jancha ninkai Jabaa! ikaibun Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanimaki. Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki— jatu waya

26jawen jancha ninkatan pes juinti nishmaxun yuikin: Jabaa! iki yuinamekin:

—Jaskakenan, ¿tsua Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?— ikaibun

27jatu tibi uinbaunkin yuikin:

—Tsuada yudabun matu jaska waxuntidubumabiaken Diosun besti dasibi matu axuntiduki— jatu wa

28Pedron yuikin:

—Yusinaan, nukunan, mia chibankatsi ikinan, jawada nun jaya dasibi bashikin keyubidanimaxun nun ma mia chibanpakeaii— aka

29Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Jadatutunda ea chibankin Diosun jancha kakape yusintanun ixun jawen mae jenekin jawen betsabu inun, jawen puibu inun, jawen epa inun, jawen ewa inun, jawen bakebu inun, jawen bai jenekin keyubainken 30tsuabunda jamapaiwen jatu bika tenemabiaibun na jabiatian Diosun jatun pepawen manakujaidakin ana jiwe betsa inankin, betsabu inankin, puibu inankin, ewabu inankin, bakebu inankin, bai inankin jatu jaska waxunxanikiki. Jatu jaska wanixun nai anu jatu jabe jiwemaxanikiki, ikibi imakinan. 31Ja inun, yuda ichapabu na jabiatian kenkin yunumisbudan, Diosun jatu kenwanma ixanikiki. Jakia betsabu na jabiatiandi jawa kenkin yunuisbumadan, Diosun jatu kenwankin xanen ibujaidawaxanikiki— jatu anikiaki.

Mawaxanaikidi dabe inun bestiki ana Jesúsun jatu yuinikiaki, na janchadan

(Mt 20.17-19; Lc 18.31-34)

32Janua Jerusalén bai tanabainaibun Jesús bebukainaya jaki chiti ikabu jachun bui supuibaini jadia Jesúski jaki sinatamisbu anu kaya jawen tsumabun jaska shinain yuinamekubainaibun yudan kaian jatube bui dateyabi chibainbun januxun Jesúsun jawen 12 tsumabu besti kenaxun jatu tadi iyuxun jaska wakin ichakawaxanaibu ana jatu yuikin:

33—Jerusalén anu na jabiatian nun kaidan, man unaiin. Januxun Diosun bake en matun Juchi Kayabi Iyua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jabu tsuanda jatu ea achimaxanikiki. Jabun ea tenankatsis ikin nawa betsabu ea jatu inanbu 34jabu eki kaxekin eki kemu michukin ea kusha kusha axun ea tenanbu xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii— jatu wanikiaki.

Santiago inun Juan daketapaibukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 20.20-28)

35Janua Zebedeon juni bake dabe Santiago inun Juan Jesús dapi kaxun yukakin:

—Yusinaan, nun mia jaskakidi yukaidan, nuku axanwen— akabu

36—¿Man jawa ea yukai?— jatu wa

37jabun Jesús ana yuikin:

—Min xanen ibu kushipai pepaya mibe nun xanen ibudianun mibe nuku tsaumaxanwen, betsa min yusiudi inun betsa min yusmaudidan— akabu

38Jesúsun jatu kemakin:

—Jaska man ea ea akaidan, shinankin man ninkadiabumaki. Jawada en ixanai keskadan, ¿man idiatidumen?— jatu wa

39—Nun idiatiduki— akabu

Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanima ea ichakawaibu en isin tenexanai keska man tenediaxanaii. 40Jakia en yusiudi inun en yusmaudi man ebe xanen ibutidudan, en matu yunutidumaki. Jakia en Epa Diosun jatu katunidan, ebe xanen ibuxankanikiki— jatu waya

41janua Santiago inun Juan jaska yuka ikaibu Jesúsun tsuma betsa meken dabetibun ninkai jatuki sinataibun 42januxun Jesúsun jawen tsumabu keyu ichawaxun jatu yuikin:

—Jaska nawa xanen ibubun jawenabu ja akin mese wabetanan kushipawen jatu yunukin jatun tsumabu jawen kushipa jatu uinmakin jatu babu watan yunumisbu man unaiin. 43Jakia matubunan, jaska shinanyamakubainkanwen. Matu anua tsuada xanen ibukatsis ikinan, jau dasibi matu medabewakin duawakubainunbunwen. 44Jabiaskadiai tsuada xanen ibukatsis ikidan, dasibibun tsuma jau idiakubainunbunwen. 45Jamen ea iki juidan, en matun Juchi Kayabi Iyuabiadan, jau ea duawanunbun ika en juamaki. Jakia matu debuxunkin yuda ichapabu benuabu mexpamatan matu jiwemanun ika en juniki— jatu abaini

Jesúsun Bartimeo bekun xuxawanikiaki, na janchadan

(Mt 20.29-34; Lc 18.35-43)

46Janua Jericó maewan anu Jesús jawen tsumabube jikia ibai janua Jesús kainkaini yudan kaian inun jawen tsumabube kaya janu bai kexa anu Timeon juni bake Bartimeo bekun tsauxun pei jatu yukamistun 47Jesús Nazaret anua yumeni yui jakidi janchabainaibu ninkatan unanxubima jawenchains yuikin:

—Davidin babaan, ewen nuiwe— akaya

48ichapabun nemabiabu ana unanxubimajaida yuikin:

—Davidin baba Jesúsuun, ewen nuiwe— abaunbaunaya

49Jesús niti itan junibu jatu yuikin:

—Kenakanwen— jatu wa

januxun juni bekun kenakin yuikin:

—Mia kenaikiki. Shinan chankain benidikidanwen— akabu

50jawen yabukuti peputakatan jawaida benikidan Jesúski nukua 51Jesúsun yukakin:

—¿Mia jawa medabewapa?— aka

juni bekunman yuikin:

—Xanen ibuun, ana en uinun ea bepexwe ika en ikaii— aka

52Jesúsun yuikin:

—Ana uindiwe, min ea ikunwainwen taea xuxatan inun kadiwe— aka samama Bartimeo bepexetan Jesús chibanbainaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index