Search form

Marcos 10:24-25

24-25jawen tsumabun jawen jancha ninkai Jabaa! ikaibun Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanimaki. Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki— jatu waya

26jawen jancha ninkatan pes juinti nishmaxun yuikin: Jabaa! iki yuinamekin:

—Jaskakenan, ¿tsua Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?— ikaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index