Search form

Marcos 10:32

Mawaxanaikidi dabe inun bestiki ana Jesúsun jatu yuinikiaki, na janchadan

(Mt 20.17-19; Lc 18.31-34)

32Janua Jerusalén bai tanabainaibun Jesús bebukainaya jaki chiti ikabu jachun bui supuibaini jadia Jesúski jaki sinatamisbu anu kaya jawen tsumabun jaska shinain yuinamekubainaibun yudan kaian jatube bui dateyabi chibainbun januxun Jesúsun jawen 12 tsumabu besti kenaxun jatu tadi iyuxun jaska wakin ichakawaxanaibu ana jatu yuikin:

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index