Search form

Marcos 11

Jerusalén maewan anu Jesús jikinikiaki, na janchadan

(Mt 21.1-11; Lc 19.28-40; Jn 12.12-19)

1janua Jesús Jerusalén anu kai Betfagé inun Betania ja mae dabe anu kemai Olivos Mati tetanbainkin jawen tsumabu dabe yunukin:

2—Ja mae besuudi kayanbis buxun burro nexea tsua jaki katsaumediama bechitan tepetan beyutankanwen. 3Jaska inun, tsuanda matu yukakin: “¿Jawakatsi man tepeai?” matu wa yuikin: “Nukun Xanen Ibun biyukatsis ikikiki. Samama jabianudi nuku bemaxanikiki”, atankanwen— jatu wa

4ja dabe buxun jiwe beputi dapi burro nexea bai namaki nia bechitan tepeaibun

5jabianudi manixun yukakin:

—¿Jaskakin burro man tepeai?— jatu waya

6januxun Jesúsun jaska jatu yuixukidi yuiabu:

—Peki. Buxunyutankanwen— jatu wa 7tepetan januxun jatun bemakia tadi burro kamaki kabekanbain Jesús anu buxuanbu Jesús jaki inatan katsaumekainaya 8ichapabun jatun bemakia tadi bai namaki nabekanbainaibun janua ana betsabundi xenpan mextexun jabiaskadi wakin nabekanxundiabainaibun

9bebubainaibu inun chipu beaibun jui kushipawen jawenchains yuibainkin:

—Aichu! Aichu! Ja Diosun kushipaya juaidan, benimawakin duawanankanwen. 10Nukun xenipabu David ipauni keska xanen ibujaidai juikiki. Dios kenwanxunankanwen— akubaini bui

11janu Jerusalén anu jikixun januxun Dios kenwanmisbu Templo jemaintin anudi Jesús jikidiaxun janua jawen jamapai dasibi uinbaunkin keyutan janua ma badi kaya kainkaini jawen 12 tsumabube Betania anu bua

Ji bimiuma Jesúsun yupunikiaki, na janchadan

(Mt 21.18-19)

12uxashini xaba betsatian meshukidi Betania anua bunikainkin 13ji betsa higuera benanta tupan nia Jesúsun bechitan jaska bimiyamenkain uintanun ika kaxun jawa bimi jayama jawen peijaida besti uinkin janu bimimistian idiamaken 14januxun Jesúsun ji bimiuma yupukin:

—Jau tsuan taska min bimi ana piyamaxanunbunwen— akai jawen tsumabun ninkabaini buaibun

Templo jemaintin Jesúsun pewakin xunpi wanikiaki, na janchadan

(Mt 21.12-17; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22)

15janua Jerusalén anu Jesús ana jikitushitan janu Templo jemaintin kenekauanu jikikain januxun jawen Dios daewati inabu chaxuwan inun, ina awa inun, deiwan inananainbu inun biaibu jatu nichinkin taewakin pei bianananmisbun tapu nadabekin deiwan inanmisbun kenedi nadabediakin keyutan 16janu jawen jemaintin kapukekin jau jawada iabaunyamanunbun jatu nemaxun 17ana xanen ibubu jatu chitekin yuikin:

—Jawen Templokidi jawen jancha yuixunika Isaías Diosun kenemani matu yuinun ninkakanwen: “En jiwedan, janua yuda betsa betsapabu ebe janchakin ea kenwanxankanikiki”, ibianiken na jemaintin xabatudu anua matubu padananankin yumetsun jiwe man wamisbuki— ikaya

18jawen jancha ninkai Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun shinankin jabiadi yudan kaianen jawen jancha ikunwainbuwen taea jaki sinatai Jesúsun yusinkin jatu binutidu shinain jaki datei jaskatan tenantimen ika yubakai taeaibun 19ma meshuaya Jesús jawen tsumabube Jerusalén anua kainbainaibun

Higuera ji Jesúsun yupubainshina xananikiaki, na janchadan

(Mt 21.20-22)

20janua meshukidi ana bai tanabainkin ja ji bimiuma anu ana dainbainkin jawen tacha inun jawen ibu ma xanashinken 21Jesúsun jaska yuiai ninkashinxun Pedron shinankin Jesús yuikin:

—Uian. Yusinaan, ja ji bimiuma min yupushinadan, ma xanashinabin— akaya

22Jesúsun jatu kemakin:

—“Diosun jamapai atiduki”, ikunwankanwen— itan 23—Chanima en matu yuiaii. Na mati tsuanda yuikin: “Matipaan, mimebi tsekekain ianenwan medan pukutanwen”, akin man shinan dabewen shinanwen akama man ikunwankin jadi yuiaiwen taea Dios matuwen dabanan ikin matu axunxanikiki. 24Jaskati en matu yuiaii. Diosbe janchakin: “En jaska bikatsis ikaii”, ikin yuikubainkanwen. Man shinan dabeyamaken jaska Diosun matu yunuaya man bixanaii. 25Jaska inun, Dios dayui jabe janchakin tsuanda jawada matu chakabuwashina jaki sinatabiatan jawaida jabe daekubainkanwen, ana jas shinanmadan. Man jaskaibu matun chakabudi Diosun matu buaxuntan ana shinanma idiaxanikiki. 26Jamen yuda betsabun matu ichakawabu man jatube daenameamaken Dios nai anuatun matun chakabudi matu buaxunamadi ixanikiki— jatu abidani

Jaska kushipakin jatu binuaikidi Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mt 21.23-27; Lc 20.1-8)

27janua Jesús inun jawen tsumabu Jerusalén anu ana chintunkidan jikitan janu Templo jemaintin anu Jesús jikixun uiantani niken Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun, mae xanen ibu betsabu ja dapi buxun 28yukakin:

—Na min eska waidan, ¿tsuan jawen kushipa mia yunuimawen min aki ikai? ¿Tsuan jawen kushipa mia inainmamen, min jaska wanunan?— akabu

29Jesúsun jatu kemakin:

—Entsedi en matu yukai matun dukun ea yui taewakanwen, man ea yuiaya jawada man ea yukai en matu yuidiai ninkakanxunan. 30Nashimanika Juan jau jatu nashimanun yunukinan, ¿tsuan kaya yunuyama man shinain, Diosundaka, junibundaka? Ea dukun yuikanwen— jatu wa

31janua jabudi june yuinamekin:

—“Diosun yunuyamaki”, nun wadan, “¿Jaskakin Juanen jancha man ikunwanma ikimamen?” iwanan, nuku kunyan atiduki. 32Jamen yuda midimabun Diosun Juan yunuyamakidi jabun ikunwainbuwen taea jabuki datekin yuikin: “Junibun yunuyamaki”, nun wapanan nun jaska yuitidubuki— itan 33jabun Jesús yuikin:

—Nun unanmaki— akabu

Jesúsun jatu yuidiakin:

—Jaskakenan, tsuanda jawen kushipawen ea yunuimadan, eandi en matu yuiamaki— jatu watan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index