Search form

Marcos 12

Dayakapabu mekenan besumakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 21.33-46; Lc 20.9-19)

1jabianuxundi miyuiwen Jesúsun xanen ibubu jatu yusinkin:

—Juni betsan bai waxun uva bimi batapa banatan mishkiwen dakenbaunkin keyutan janua jaki uva tsiniti watan januxun dasibi uinbaunti jiwe pishta keyatapa watan januxun jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin yunuyubaini chai kaimaken 2janu ma kani tsekatitian ikaya bai ibuan jawena dabukun jau yukatan ea bixuntanun, iwanan, jawen tsuma betsa yunua ka 3jabun jawena inankatsi ikama uva bimi mekeabun achixun kusha kusha axun jawa inanma mais kaya 4januxun bai ibuan ana jawen tsuma betsa yunudia ka kunyan axun makushkin mapextan nichindiabu kadiaken 5januxun bai ibuan ana jawen tsuma betsa yunua ka tenanbun januxun betsa betsapadi yunua buabu jatu kusha kusha akin jatidi tenanbun

6jatu jaska tibi wabia jabun inanbumaken jawen bake bestichai bechipaijaidai ja besti niti itanaya jakidi shinankin: “En bake en yunua kaya jaki mesekin en bimi ea ja inanxuntidubumenkain”, iwanan, yunua ka 7jawen bake jatuki kemai kai bechitan yuinamei: “Bai ibu mawashinken na jawen baken jawen bai tibi inun jawen jiwe tibi dasibi jawenawayuikiki. Na bai nukunas nun wanun tenanankanwen”, ixun 8achixun tenantan bai tsisumen putanibuki— iwanan,

9—¿Jaskakenan, ja bai ibuan jaskada jatu waxanimenkain? Matu yuinun ninkakanwen. Bai ibu jawenabube juxun bai anu dayamisbu jatu tenantan januxun juni betsabu jawen bai anu jau dayaxununbun jatu yunuxanikiki— iwanan

10—¿Diosun jancha kenenibu uinkin man yuismamen? Matu ana shinanmanun ninkakanwen:

‘Jiwe wanikabun mishki dananbiaibun jabias mishki Diosun bixun

dexun makedex wakin jawen kene mestenwan keska wakin

11nuku uinmakin jabaa! imakin nuku jadakidi shinantima waxanikiki’,

jatu waya 12na miyuiwen jatu ja akin chiteai unankin xanen ibubun Jesús achikatsis ibiai yudan kaianki mesekin jawa meama jeneyunibukiaki.

¿Ja gobierno dayaxunmisbu pei pakatimen? ikaibu Jesúsun jatu yununikiaki, na janchadan

(Mt 22.15-22; Lc 20.20-26)

13Januxun Jesús jaska waxun tenantima jawen padantan romano xanen ibu ja amakatsi ikin judio xanen ibubun fariseobu inun Herodeski chiti ika betsabu Jesús anu jatu yunuabu 14jaki bepadamebain yuikin:

—Yusinaan, yuda betsabu miki sinatabiaya jawa jatuki dateama chanima jancha besti yusinkin jaska wakin Dios chibantidubu besti min jatu xabakabi yusinkubainaidan, nun unaiin. Jaskawen taexunan, ¿jaskada min shinainmenkain mia yukapa? Ja Romano xanen ibu Césarn nuku pei yukamisdan, ¿jaska wananxanpa? ¿Pakananxanpa? ¿Pakatimadaka?— akaibu

15Jesús jawen bepadankin jamakidi yuimatan ichakawatidubu unankin jatu yuikin:

—¿Jaskadawen man ea unanti wakin bepadanun ika ikanai? Jawen gobierno impuesto pakati pei jexe betsa ea uinmakanwen— jatu wa

16betsa bexun inanbu uinkin Jesúsun jatu yukakin:

—Nadan, ¿tsuan besu inun tsuan kena neamen? Ea yuikanwen— jatu wa jabun yuikin:

—Romano xanen ibu Césarnaki— akabu

17Jesúsundi jatu yuikin:

—Césarnawen taexun matun xanen ibu César duawakin jawen gobierno dayaxunmisbu pei jatu inanxunkubainkanwen. Jakia Diosdi duawakin jawen yusian chibankin jawada bechipaiai axundiakubainkanwen— jatu waya

—Nun jaska waxun padantidumaki— iki e itan ana jawa yuitima buaibun

Mawanibu bestenxanaikidi Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mt 22.23-33; Lc 20.27-40)

18janua saduceobu judiobu paxka betsa: “Ja mawabu jawen yuda tsua ana besteinsmaki”, imisbu Jesús anu jabudi bexun yukakin:

19—Yusinaan, Moisin yusinkin: “Juni betsa ainyan juni bakewadiama mawaken janua jawen betsan ain janubi ainwantan juni bakewaxuntiki, jawen betsa mawaimatun kena dabikinan”, nuku waniki. 20Jaskakidi ja jawen 7 betsabukidi mia yuinun ninkawe. Ja dukun iyuatun ainbu betsa ainwanxun juni bakewadiama mawaken 21ja kachukeatun jawen betsan jabias ainbu ainwanxun juni bake wadiamadi mawaken ana ja kachukeatun jawen betsan ain jabiadi ainwandiatan juni bake wadiamadi mawaniki. 22Janua ja 7 jawen jenekin jabias ainbudi bixun jabu tibitun jawa juni bake bawabuma mawai keyuabun janua jawen jenei ainbu juni bake biamas mawadianiki. 23Ja jaskanibudan, mawabu ana besteainbutianan, ¿ja ainbu bestichai ja juni 7bun ainwanibudan, jadatutun kaya ana ja ainbu bixanimenkain?— akabu

24Jesúsun jatu kemakin:

—Matunan, Diosun jancha kenenibu unanma jawen kushipa man unanmadiki. Jaskakin man kanemiski. Xabakabi matu shinanmanun ninkakanwen. 25Mawanibu ana bestenxanaibutianan, jawa ana ainyain inun ana beneyai ikama ixankanikiki. Janua Diosun nai tsumabu keska beneuma inun ainyuma jiwexankanikiki. 26Mawakubainaibu bestein ana jiwexanaibukidi matu yusinun ninkakanwen. Ji maxu kua jede ji ji ikai anuxun Diosun Moisés jancha wakin: “Eadan, natian en Abrahamnen mekenikaki. En Isaacun mekenikaki. En Jacobun mekenikadiki”, ikai ninkayamaxun Moisin kenenidan, ¿man uinkin yuismamen? 27Diosdan, mawabunamaki. Jakia jiweabunaki. Jaskaken Abraham inun Isaac inun Jacob jatun yushin jiweabuki. Chipu ana yuda bena Diosun jatu inanxanai shinanma man kanejaidamiski— jatu wa

Diosun yununidan, ¿jadatu bestitun binu keyuamen? ikaikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 22.34-40)

28Jesús saduceobube yuinameai ninkabaikin Jesús jaskakidi yukabu jatu yui pewaxukidi unain Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsa Jesúski kemaxun unanti wanun ixun yukakin:

—¿Jadatu yunua kushipa binua Moisin nuku kenexuniwen besti nun chibainwen taexun Diosun nuku mekekubaintidumen?— aka

29Jesúsun yuikin:

—Na eska yununi betsa betsapa tibi dasibi binujaidadan, eskaki. Ninkakanwen: “Israelbuun, nukun Xanen Ibu Dios ja besti ikibi ini jiwepakeikiki. 30Jaskaken nukun Xanen Ibu Dios duajaidawakin bechipaikin jawen nuikin matun juinti inun, matun yushin dasibiwen inun, matun shinan dasibiwen inun, dasibi matun kushipawen jeneama akubainkanwen.” Min jaska tibiwen shinankin akaidan, ja yunua betsa dasibi binujaidaki. 31Ja kachu yunua betsadan, jabe ketaxnidan, ninkawe: “Min jabube jiweabu duawadiakubainkanwen, ibubis man nui mekemis keska wakinan”, akin yuini ja yunuti dabe chibain man jaki chiti ikaiwen taea matuwen Dios benimaxanikiki— aka

32Diosun jancha kenenibu yusinananmistun Jesús yuikin:

—Yusinaan, min yusianan, peki. Chanima min yui kayabiaii. Nun bechipaijaidaii. Chanima Epa Dios bestitun nuku mekekubaintiduki, betsan nuku mekeamadan. 33Jaska inun, nukun juinti inun, nukun yushin dasibiwen inun, nukun shinan dasibiwen inun, dasibi nukun kushipawen Epa Dios duawai jaska nukunmebi nun nuimis keskai yuda betsabu tibiwen nun nuiaiwen taexun Diosun nuku bechipaijaidaikiki. Jamen jaskama jatida yuinaka detexun kuakin Dios nun inankuinmis inun jatida inankuinti betsa betsapa Dios kenwanti jiwe anu nun bumisdan, jawama keska Diosun shinanmiski— akaya

34Diosun jancha pe ninkakin yuiai Jesúsun yuikin:

—Dios xanen ibuaiki min ma jaki dasi kemaki— aka ana tsuan jawa yukama mapuabun

Mesías Cristodan, ¿tsuan babamen? iwanan, Jesúsun jatu yukanikiaki, na janchadan

(Mt 22.41-46; Lc 20.41-44)

35jabianuxundi Templo jemaintin anuxun Jesúsun jatu bepuxumakin yukakin:

—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun matu yusinkin: “Cristodan, Davidin baba ixanikiki”, ikin ¿jaskakin matu jaska yusinmisbumen? 36Matu yuinun ninkakanwen. Diosun Yushin Pepatun David yusian kenenitun matu yuikin:

Dios mekenikatun en Xanen Ibu Mesías yuikin:

“Miki sinataibu en jatu maemadiama manai en yusiudi tsauyuwe”, aniki. Jaska watan keneniki. 37Jakia: “Mesías en xanen ibuki”, Davidin abianiken ¿jaskatan jawen xanen ibu janubi jawen baba itidumen? Ea yuikanwen— akin xanen ibubu shinanmaya yuda midimabun Jesúsun jancha ninkai benimai tse ikaibun

Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu Jesúsun jatu chitekin dabin wanikiaki, na janchadan

(Mt 23.1-36; Lc 11.37-54; 20.45-47)

38jabianuxuns Jesúsun ana jatu yusinkin:

—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbudan, jatu uindakanwen. Jatun tadi chaipa jawendua sawea mae jemaintin ewapa plaza anu en kauanai ea bechipaikin ea kenwankin jau jancha pewen ea duawanunbun ika mapumisbuki. 39Jaska inun, janu ichati jiwe anu jikikain jaki tsauti pepa janu dasibibun jatu uintidubu anu tsaukatsis imisbuki. Ja inun, ichatan pinun, iwanan, janu xanen ibubu dakai baxti ixun pimisbu benadiamisbuki. 40Jaska inun, ainbun bene ma mawakin xununiken jawen jamapai pepayabi jawen jiwe mebinun itan ainbu bepadankin jakidi pe shinanmanikapai Diosbe janchai chaipajaidamisbuki. Jaskamisbuwen taexun Diosun jatu unanti watan kupiadan, yumanjaidaxankanikiki— jatu watan

Ainbu beneuma nuitapaitun pei pishta inankuinikiaki, na janchadan

(Lc 21.1-4)

41Jesúsun jatu yusin meneaya nuitapaibu jawen medabewati inankuin pei janu mistumisbu anu bau bebun tsauxun Jesúsun uianyan yuda pei midima jayabun ichapa mistubidanbidanaibun 42ainbu beneumadi nuitapai juxun pei jexe dabe jawa damajaida mistuaya Jesúsun uintan 43-44jawen tsumabu kenaxun jatu yuikin:

—Eskaki, matu xabakabi yuinun. Ja junibu pei ichapayabun jatun pei paxkaxun texe besti inankuinkanxuki. Jakia ja ainbu nuitapaitun dasibi jawen jawada biti pei inankin keyuxuki— jatu watan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index