Search form

Marcos 12:14

14jaki bepadamebain yuikin:

—Yusinaan, yuda betsabu miki sinatabiaya jawa jatuki dateama chanima jancha besti yusinkin jaska wakin Dios chibantidubu besti min jatu xabakabi yusinkubainaidan, nun unaiin. Jaskawen taexunan, ¿jaskada min shinainmenkain mia yukapa? Ja Romano xanen ibu Césarn nuku pei yukamisdan, ¿jaska wananxanpa? ¿Pakananxanpa? ¿Pakatimadaka?— akaibu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index