Search form

Marcos 12:28

Diosun yununidan, ¿jadatu bestitun binu keyuamen? ikaikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 22.34-40)

28Jesús saduceobube yuinameai ninkabaikin Jesús jaskakidi yukabu jatu yui pewaxukidi unain Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsa Jesúski kemaxun unanti wanun ixun yukakin:

—¿Jadatu yunua kushipa binua Moisin nuku kenexuniwen besti nun chibainwen taexun Diosun nuku mekekubaintidumen?— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index