Search form

Marcos 12:38

Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu Jesúsun jatu chitekin dabin wanikiaki, na janchadan

(Mt 23.1-36; Lc 11.37-54; 20.45-47)

38jabianuxuns Jesúsun ana jatu yusinkin:

—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbudan, jatu uindakanwen. Jatun tadi chaipa jawendua sawea mae jemaintin ewapa plaza anu en kauanai ea bechipaikin ea kenwankin jau jancha pewen ea duawanunbun ika mapumisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index