Search form

Marcos 13:21-23

21-23Jabiatiandi juni betsabu juxun matu padankin yuikin: “Eadan, Diosun ea yunua en jawen jancha yuixunikaki. Ea ninkaidakanwen”, ikaibun betsabundi yuikin: “Diosun Mesías Cristo, eadan, matu anu en ana juxuki”, ikaibu betsabun ninkatan jatu yuikin: “Uian. Nuku anu Cristo ma juxukiaki”, ikaibun ana betsabun yuikin: “Uian. Janu ma juxukiaki, Cristodan”, ikaibun januxun jabun jamapai betsa betsapa juni betsabun atiduma jabun akin yuda ichapa padankin Diosun jawena wakin jatu katudiani padankatsis idiaxankanikiki. Jaskaibu ninkatan ikunwankin man kaneyamaxanunbun bebunkidi xabakabi ja padanananxanaibukidi en matu besuunbi banabimai ninkakanwen— iwanan,

Nukun Juchi Kayabi Iyua juidan, eskakidanunbadikiaki, na janchadan

(Mt 24.29-35, 42, 44; Lc 21.25-36)

24-25ana jatu yusinkin:

—Yumain keyuaibu binukainaya nai anua dasibi betsa betsapaxanikiki. Badi ana pexeama nukai taeaya uxedi ana chaxama meshuaya bishi nidi iki keyui dasibi nai taka taka iki chuduanyan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index