Search form

Marcos 13:9-11

9-11Jakia matu dukun taewakin betsabun matu kupinun, iwanan, jatun mae xanen ibu anu matu iyuxankanikiki. Ja inun, ichati jiwe anuxun ekidi man jatu yusiainbu betsabun matu kusha kusha axankanikiki. Uindaxankanwen. Jakia en kakape ikunwankin man ea chibainbuwen taexun tsuabunda matu achixun xanen ibu kushipabu anu matu iyuabu jawada man yuitidu Diosun Yushin Pepatun matu yuimaxanikiki. Jaskaken jawa dateama: “¿Jadakidi yuixanpa?” ikin bebunkidi shinanyamaxankanwen, jawen Yushin Pepatun matu jaska medabewaya en yusiankidi xanen ibu betsa betsapabuki man chanixanaidan. En ana judiamaken chanima yudabu mania akeakeabu dasibibu tsuabunda en kakapekidi ea ikunwankin jatu yusinbaunxankanikiki.

12Ja inun, yuda betsan janubi jawen betsabun ea ikunwainbu jatu achima akeakediaxankanikiki, jau jatu tenanunbunan. Jabiaskadi wakin jatun ibubun janubi jawen bakebu jatu achimadiaxankanikiki. Ja inun, jabiaskadi wakin bakebu jatun ibubuki sinatakin jatun ibubun ea ikunwainbu jatu achimaxun jatu tenanmadiaxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index