Search form

Marcos 14:48-49

48-49Jesúsun jawen tsuma nematan ma jaki nukuabu Jesúsun jatu yuikin:

—Uatian xaba tibi Templo jemaintin anuxun en matu yusinkubainai man ea xabakabi achiama ikubainshinabuki. ¿Jaskai natian meshu medan yumetsu achimisbu shinain jawen deteti nupe chaipaya inun jawen kushati jiya man bekanxumen? Jamen man ea akamaki. Diosun jancha kenekin bebunkidi ekidi yuini jaska menekin man ea achiaii— jatu waya

50janua dasibi jawen tsumabu datekin Jesús besti jenebaini paxai junei keyubainaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index