Search form

Marcos 15:33-34

Jesús mawanikiaki, na janchadan

(Mt 27.45-56; Lc 23.44-49; Jn 19.28-30)

33-34janua badi manananbibiaken badi nuka meshua itsa daka manaibun ma badi nai puchinin dakaken bepenakainaya jabiatiandi Jesúsun jui kushipawen yuikin:

—Eloí, Eloí, ¿lemá sabactani?— ikidan juni kuin janchadan, “En Diosuun, en Diosuun, ¿jaskakin min ea jeneamen?” ikaya

35ja naman jatidi mapuxun betsabun ninkatan yuikin:

—Ninkakanwen, Diosun jancha yuixunika Elías kenaikikidan— ikaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index