Search form

Marcos 16

Jesús bestenkainikiaki, na janchadan

(Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)

1Ma sábado juindukunti binushinken María Magdalena inun, Santiagon ewa María inun, Salomén jatibun Jesúsun yuda jawen dapuxkatsi xeni ininti bitanshina 2janua penayajaida domingotian maiwati anu bui ma badi kainyuaya 3yuinamekunkainkin:

—Ja mishki beputi ewapadan, ¿tsuan nuku bepenxunkin tadanxuntidumen?— ikubaini

4jakidi besukainkin uinkin ja mishki ewapawen bepushinabu ma jamaudi tadanmea bechitan 5ja maiwati kini medan jikitan uinkin jabianudi juni bedunan tadi juxupa chaipa sawea yusiudi tsaua uin e ikaibun 6jatu yuikin:

—Jesús mastashinabu man benai jua en unaiin. Dateyamakanwen. Jaska bebunkidi matu yuishina keskai ma bestenkainaki. Ana nenumaki. Janu datanshinabu jikixun uinbaini 7buxun Pedro inun jawen tsuma betsabu menan jatu yuiditankanwen: “Jadan, matu bebunkidi Galilea anu kaxuinkiki. Jadia matube ana ichai benai kaikiki, jaska matu yuishina keskaidan”— jatu wa

8ainbuaibun ninkatan maiwati kini anua kainkaini saki saki iki kushibidani dateyabi bekin jatu dainkubidankin tsua yuiama benibukiaki.

Ja dukun María Magdalenaki Jesús nukunikiaki, na janchadan

(Jn 20.11-18)

9Penayajaida domingotian Jesús bestenkaini jatuki nukutanun ika kai ja dukun María Magdalena ja 7 yushin chakabu jaya kainmayamaki nukua 10janua benimakaini jatu banabimai kakin jabun Jesús chibanmisbu pes mania Jesús manui kaxaibuki nukuxun 11jaska Jesús jiwea uinbain jatu yuia jawa ikunwanma ikaibun

Jesús jawen tsumabuki ana nukunikiaki, na janchadan

(Mt 28.16-20; Lc 24.13-49; Jn 20.19-23)

12janua Jesúsun tsumabu dabe bai tanabainaibu jaska uinmisbu keskama jatuki Jesús nukua uinbidani 13bexun jabun chibanmisbu ichapabu jatu banabima ninkatan jabun janchadi jawa ikunwanma idiaibun

14janua Jesús jawen 11 tsumabun pi maniabuki nukua uin juinti kushikin Jesús bestean uinbidan jatuki chanibiabu jawa jatu ikunwanma ibayaibun Jesúsun jatu ja atan 15jatu yunukin:

—Mai jidabi anu bukin Diosun kakape ekidi dasibibu jatu yusinkubainxankanwen. 16Jabun ea ikunwain jenewen man jatu nashimaya en jatu mekexanaii. Jakia jabun ea ikunwankin shinan betsa wabuma en jatu kupixanaii. 17Jaska inun, tsuabunda ea ikunwain jaskakubainxanaibu matu yuinun ninkakanwen. En kushipa jayaxun en kenawen taexun yushin chakabu kainmaxankanikiki. Ja inun, jancha bena tapindiamawen janchaxankanikiki. 18Ja inun, dunu pianan meabu jawa jatu piama ixanai inun, jawada mawati dau jatu amabiabu aka jawa jatu chakabuwatan tenema ixankanikiki. Ja inun, isin teneaibu jatu meabu xuxaxankanikiki— jatu watan

Nai anu Jesús inanikiaki, na janchadan

(Lc 24.50-53)

19Xanen Ibu Jesús jatube janchai meneaya januxun Diosun nai anu ainitan jawen yusiudi tsaumaya 20janua Jesúsun tsumabu kainbaini bukin mae tibi anu yusinkubaunaibun nukun Xanen Ibu Jesúsun jatu medabewakin jawen kushipawen jawada unanti dami atimaska chanima jatu uinmakubainibukiaki.

Marcos

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index