Search form

Marcos 2

Juni yuda babuni Jesúsun kaya wanikiaki, na janchadan

(Mt 9.1-8; Lc 5.17-26)

1Janua uxa eskadabes jawen mae Cafarnaúm anu Jesús katani jikiaya banabitan yuinamei: “Ma ana nenu juxukiaki”, ikaibun 2yuda ichapabu janu bei jaki xukui ana jani maputima jemaintin anu ika kai bestuabu ana jadakidi tukuama mapuabun Diosun jancha jiwe uke medanxun Jesúsun jatu yusianyan 3juni yuda babuni jawen baketiki daka juni dabe inun dabetun Jesús anu jawen dakatiki bakebidan 4janu yudan kaian xukuabuwen taea jaska watan bichibain Jesús uinmatima mai bawa jiwe sapa xeni mamaki inabain jawen dakatiki janu butenun, iwanan, janu bexpa wakin pudenkin xui watan janu ja juni yuda babuni Jesús anu buteaibun 5jaska jatun shinan ikunjaidawaibu unankin juni yuda babuni Jesúsun yuikin:

—Dateyamawe. Min chakabuwen Diosun mia kupikatsis ibiakin man ea ikunwainwen taexun jau ana shinanyamanun en mia buaxunaii— akaya

6januxun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu bestibu tsauxun shinankin: 7“Ja juni chakabuki. Nuku padain Dios keskakatsi ikikiki. Diosun besti jawen chakabu buatiduki”, ikaibun 8-10januxun tsuan Jesús yuiamabia jatun shinan unankin Jesúsun jatu yuikin:

—Matunan, ¿jaskakin man shinan chakai ikai? ¿Jadatu bikamamen, jawen chakabu buaxunadaka? ¿Jawen yuda beniadaka? Ja dabe bikaken Diosun besti atiduwen taexun ¿jaskakin man shinanchakai? En matun Juchi Kayabi Iyua na mai anua ea en jawen kushipa jayatun jawen chakabu en buaxuntidu man unanun en akai uinkanwen— iwanan, juni yuda babuni kaya wakin yuikin:

11—Benitan min dakati bui min jiwe anu inun kadiwe— akaya 12jawen yuda damestentan benikauan jawen dakati bitan iabainaya mapubaunabun uinkin yuikin:

—Jabaa! Tsuan jaska waismaki. Jakia Dios pepajaidatun na juni ma kayawaxuki— iwanan, Dios kenwanibukiaki.

Jesúsun Leví katukin kenanikiaki, na janchadan

(Mt 9.9-13; Lc 5.27-32)

13Janua ana ianenwan kexa anu Jesús ka jaki yudan kaian ichabu jatu yusinbai 14janua kakin Cafarnaúm anuxun Romabun gobierno pei bixunmisbu jiwe anu Alfeon bake Leví jawen kena betsa Mateo tsaua Jesúsun bechitushitan yuikin:

—Ea chibankubainwen— aka Leví benitan chibankin taewabainaya

15-16janua chipu Jesús inun jawen tsumabun Levín jiwe anuxun piaibun jabianudi Roma xanen ibu pei bixunmisbu ichapa inun jabun fariseobun yusian ninkaisbuma ichapabun Jesúsun tsumabu jabubetan pidiaibun Diosun jancha kenenibu yusinananmis fariseobun Jesúsun jabubetan piai uinkin jawen tsumabu yukakin:

—¿Jaskakin matun yusinan pei bixunikabu inun ja juni chakabun nuku ninkaisbumabetan pimenkain? Chakabuki— ikaibu 17Jesúsun jatun jancha ninkatan jatu yuikin:

—“En peki”, iwanan, shinainbu anu juni dauya kaismaki. Jakia isin teneaibu anu besti juni dauya kenabu kamiski. Jaskaken “En chakabuki”, iwanan, shinainbu jatun juinti pewakin medabewatanun ika en juxuki, juni dauya keskaidan. Jakia “En chakabumaki”, iwanan, shinainbu jatu medabewatanun ika en juamaki— jatu wanikiaki.

Samakemisbun Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mt 9.14-17; Lc 5.33-39)

18Janua Nashimanika Juanki chiti ikabu inun fariseobuki chiti ikabudi samakeaibun juni betsabu Jesús anu kaxun yukakin yuikin:

—Juanki chiti ikabu inun fariseobuki chiti ikabu jatun chakabuwen taea jatunmebi ichakanikai samakekin jabun jawa piyuisbumaki. ¿Jamen jaskai miki chiti ikabu samakeama pikubainmisbumen?— akabu 19Jesúsun jatu yuikin:

—Juni ainyain nawaibu anu jawen jaibuaibu paxkadiabuma piama jatunmebi ichakanikatidubumaki. Jakia jatu xunubaini kaken manui jawen jaibuaibu samakekin piama iyutidubuki. 20Jabiaskadi wakin ea achixun iyuaibun ewen nui en jaibuaibun piama idiaxankanikiki— iwanan,

21ana yusinkubainkin yuikin:

—En yusianan, tadi bena chukadiama keskaki. Matu yusinun ninkakanwen. Tadi xeni baxnekea tadi bena tuax chukadiamawen tadi xeni tsamian patsa estei ana baxnekemiski. Jamen matun yusianan, tadi xeni baxnekea keskaki. En yusianwen tsamian keska wakin matun yusian en pewatidumaki. 22Ana jabiaskadi keskawen matu yusinun ninkakanwen. Bichi bishtu xeniki uva jene bena buspudiama manekin mata waxun denex mestenwan jamebi katsai buspui bichi bishtu xeni pexemiski, vino bena inun bichi xeni benuidan. Jabiaskadi wakin en yusian bena matun shinan xeni en jusitidumaki, benukinan— jatu wanikiaki.

Sábado juindukuntitian Jesúsun tsumabun xekiwan bimi tsekanibukiaki, na janchadan

(Mt 12.1-8; Lc 6.1-5)

23Januxun ana sábado juindukunti betsatian xekiwan banaimabu anu manan baiwen kakin jawen tsumabu Jesúsbe bukin xekiwan bimi tsekaxun pikubainaibun 24fariseobun jatu uinkin Jesús yukakin:

—¿Jawai juindukunti sábadotian dayakanimenkain? Dayakin Diosun Moisés nuku nemamani min tsumabun kanekanikiki— akabu 25Jesúsundi jatu yuikin:

—Bunikin jawada nukun xenipabu pepa Davidin jawen jaibuaibubetan anidan, ¿man uinsmamen? 26Matu yuinun ninkakanwen. Abiatar Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibuaya Dios kenwanti tadi jiwe medan David jikixun ja medibi misi Dios uinmakin janakubainaibu Diosbe nukunabu janchaxunika jabun besti pitibiaken jawen Dios kenwanti misi David bunikin bixun pitan jawa dateama jawen jaibuaibudi pimadianiki. Jaska wabiaya Dios jaki sinatama iniki— jatu watan

27jabianuxundi Jesúsun ana jatu yuikin:

—Juindukuntiwen yudabu bikawanun, iwanan, Diosun juindukunti wama iniki. Jakia jatu medabewanun, iwanan, juindukunti wakin Diosun yudabu axuniwen taexun 28en matun Juchi Kayabi Iyuatunan, juindukuntitian jamapai betsa betsapa en atiduki— jatu wanikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index