Search form

Marcos 2:15-16

15-16janua chipu Jesús inun jawen tsumabun Levín jiwe anuxun piaibun jabianudi Roma xanen ibu pei bixunmisbu ichapa inun jabun fariseobun yusian ninkaisbuma ichapabun Jesúsun tsumabu jabubetan pidiaibun Diosun jancha kenenibu yusinananmis fariseobun Jesúsun jabubetan piai uinkin jawen tsumabu yukakin:

—¿Jaskakin matun yusinan pei bixunikabu inun ja juni chakabun nuku ninkaisbumabetan pimenkain? Chakabuki— ikaibu 17Jesúsun jatun jancha ninkatan jatu yuikin:

—“En peki”, iwanan, shinainbu anu juni dauya kaismaki. Jakia isin teneaibu anu besti juni dauya kenabu kamiski. Jaskaken “En chakabuki”, iwanan, shinainbu jatun juinti pewakin medabewatanun ika en juxuki, juni dauya keskaidan. Jakia “En chakabumaki”, iwanan, shinainbu jatu medabewatanun ika en juamaki— jatu wanikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index