Search form

Marcos 2:8-10

8-10januxun tsuan Jesús yuiamabia jatun shinan unankin Jesúsun jatu yuikin:

—Matunan, ¿jaskakin man shinan chakai ikai? ¿Jadatu bikamamen, jawen chakabu buaxunadaka? ¿Jawen yuda beniadaka? Ja dabe bikaken Diosun besti atiduwen taexun ¿jaskakin man shinanchakai? En matun Juchi Kayabi Iyua na mai anua ea en jawen kushipa jayatun jawen chakabu en buaxuntidu man unanun en akai uinkanwen— iwanan, juni yuda babuni kaya wakin yuikin:

11—Benitan min dakati bui min jiwe anu inun kadiwe— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index