Search form

Marcos 3

Sábado juindukuntitian juni meyushki Jesúsun kaya wanikiaki, na janchadan

(Mt 12.9-14; Lc 6.6-11)

1Janua ana ichati jiwe medan Jesús jikiaya juni meken meyushki jadi jatube jikia tsauken 2januxun jabun jawen yusian danankin Jesús chitenun, iwanan, juindukuntitian ja juni mepeai uinun, ixun manai maniabun 3juni meken meyushki bechitan Jesúsun yuikin:

—Benikidan ja maniabu namakis niwe— aka benia niken 4ja dapi maniabu jatu yukakin:

—Moisin jancha pepa chibankin juindukuntitianan, ¿jaska watimen? ¿Pewakin medabewatidaka? ¿Chakabuwakin ichakawatidaka? ¿Jawen jiwea meketidaka? ¿Jawen jiwea yamawatidaka?— jatu wa jabun jawa yuiama manixun 5yuinamea akeakekin jatun shinan bikawaibun Jesús ninkakatsis ikabumaken janua Jesús sinatai juinti nishmaxun jatu uinkin keyutan ja juni meken meyushki yuikin:

—Min meken meshanwen— aka meshanyan jawen meken ma mepekei peaya 6fariseobu kain keyubaina judio xanen ibu Herodeski chiti ikabube icha jaska waxun Jesús tenantimen ika yuinamei yubakai taenibukiaki.

Ianenwan kexa anu Jesús kaken yudan kaian jaki ichanibukiaki, na janchadan

7Janua Jesús jawen tsumabube ian kexa anu kaya yudan kaian Galilea anuabun jatu chibainbun 8januxun jamapai betsa betsapa Jesúsun akai ninkabidanbidanaibun uintanun ika bei, Judea anua bei, Jerusalén anuadi bei, Idumea anuadi bei, Jordán jene kexa betsaudiadi bei, Tiro inun Sidón anuadi beake beakeaibun 9-12isin teneaibu ichapa xuxawashinken jabundi jawenabu isin teneaibudi iwekin Jesús mematanun ika bei jaki ichai keyuabun jabianudi yushin chakabu yuda medan jiwexun Jesús uintan ja yuda Jesús anu danti imatan jancha kushipawen yuimakin:

—Miadan, min Diosun bake kayabiki— ibidan ibidanaibu jatu janchamamakin:

—Janua ekidi jaska janchama kainkanwen— jatu wapakekin Jesúsun yushin chakabu jatu nichiainwen taea ana jaki ichai texke ikaibu uinkin jatu dapaxkabainun, iwanan, jawen tsumabu yunukin:

—En xaxun inai ea xutukanxun xaxu pewai bukanwen— jatu wanikiaki.

12 junibu kushipa wakin Jesúsun jatu katunikiaki, na janchadan

(Mt 10.1-4; Lc 6.12-16)

13-15Xaba betsatian mananan mati anu mapekexun Jesúsun jaki chiti ikabu betsabu kenakin:

—Ea anu bekanwen— jatu wa bei jaki ichaibu 12 juni besti katukin yuikin:

—Matu yusinun tapin ebe bukubainkanwen. Kakape ekidi man jatu yuikubainxanunbun jancha kushipawen yunutishada wakin en matu yunuaii, man en kushipayabu wakin matu kenakinan. Jaska bitan isin teneaibu man jatu xuxawakubainxanunbun inun, yushin chakabu jayabu man jatu kainmadiakubainxanunbun en matu yunuaii— akin 16ja 12 junibu katukin Simón, kena betsa wakin Pedro watan 17Zebedeon bake dabe Santiago inun jawen betsa Juanbe ana jatu kena betsa wakin Boagnerges, juni kuin janchadan, Kana Tin Ikainkainmis Keskatun Bakebudan, jatu watan 18Andrés inun, Felipe inun, Bartolomé inun Mateo, jawen kena betsa Leví, inun Tomás inun, Alfeon bake Santiago inun, Tadeo inun Simón, ja Roma anua xanen ibubu jatu danankin jatu nichinkatsis imis 19inun, Judas Iscariote, jatun Jesús chipu jatu achimaxanaidan, jati katunikiaki, Jesúsun tsumabudan.

Jesús Beelzebún kushipa jayaki, iwanan, ja akin chitenibukiaki, na janchadan

(Mt 12.22-32; Lc 11.14-23; 12.10)

20Janua jatu jaska wabidani jawen tsumabube jiwe betsanu Jesús jikiken ana yudan kaian jaki ichabu janixun Jesús inun jawen tsumabun pitidubumaken 21Jesús jaskai jawen ewa inun jawen betsabun ninkatan yuinamei:

—Unainsmapai tidumai ikikiki. Inun bukanwen— ibidanaibun

22janua Jerusalén anua Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun uinkin Jesúskidi yuikin:

—Na junidan, yushin chakabu xanen ibu Beelzebún kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki— ikaibu 23ninkatan Jesúsun jatu ichawaxun eska miyuiwen jatu yuikin:

—Satanásan ibubis jawen yuda Satanás kainmatidumaki. 24Miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Mae betsa anua nawabu jatunmebi paxkatan detenamei jatun yuda debui keyumisbuki. 25Jaska inun, yudabu jawenabuyas paxkatan jatunmebi duanameama sinatai jiwea petidubumadiki. 26Jaskaken Satanásan jawenabu kainma jawen yuda punu nukai babui keyukeanaii.

27Jabiaskadi wakin tsuanda juni kushipatun jiwe anu jikitan yumetsunun, iwanan, jawen tae inun jawen meken dukun neatan jawen mabu yumetsutidubuki. Jamen eanan, jaska keskadi wakin Satanás maemakin jawen kushipa mebintan en binutiduki— jatu waya

28-30Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun yuikin: “Min yushin chakabu jaya iki ikaii”, akaibuwen taexun Jesúsun jabu yuikin:

—Chanima en matu yuiai ea ninkakanwen. Yudabun jabun chakabu betsa betsapa inun jabu Dioski xechakamisbu Diosun jatu jakimawakin jatun chakabu jatu buaxuntiduki, pewakinan. Jakia matu keskakin tsuanda jawen Yushin Pepa danain jaki xechakamisbu jatun chakabu jatu buaxuntaskama ixanikiki— iwanan,

Jabu jawen ewa kayabi inun jawen betsabu kayabikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 12.46-50; Lc 8.19-21)

31Jesúsun jatu yusinkin keyudiamaken jemaintin anu jawen ewa inun jawen betsabu jabe janchanun, iwanan:

—Jesús ea yuixunkanwen— jatu wa 32ja dapi tsaubaunxun Jesús yuikin:

—Min ewa inun min betsabun unu jemaintinxun mibe janchanun ixun mia kenakanikiaki— akabu 33Jesúsun jatu yukakin:

—¿Tsuabumen, en ewa inun en betsabudan?— iwanan, 34ja dapi tsauabu uinbaunkin jatu yuikin:

—Na jabia ea dapi manixun ea ninkaibudan, jabiabu en ewa kayabibu inun en betsa kayabibu inun en pui kayabibuki, na jabiabudan. 35Ja inun, Diosun jancha tsuabunda ninkatan ikunwankin jabun chibanbainkin axuainbudan, jabiabu en betsabu inun, en puibu inun, en ewabudiki— jatu anikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index