Search form

Marcos 3:13-15

12 junibu kushipa wakin Jesúsun jatu katunikiaki, na janchadan

(Mt 10.1-4; Lc 6.12-16)

13-15Xaba betsatian mananan mati anu mapekexun Jesúsun jaki chiti ikabu betsabu kenakin:

—Ea anu bekanwen— jatu wa bei jaki ichaibu 12 juni besti katukin yuikin:

—Matu yusinun tapin ebe bukubainkanwen. Kakape ekidi man jatu yuikubainxanunbun jancha kushipawen yunutishada wakin en matu yunuaii, man en kushipayabu wakin matu kenakinan. Jaska bitan isin teneaibu man jatu xuxawakubainxanunbun inun, yushin chakabu jayabu man jatu kainmadiakubainxanunbun en matu yunuaii— akin 16ja 12 junibu katukin Simón, kena betsa wakin Pedro watan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index