Search form

Marcos 3:28-30

28-30Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun yuikin: “Min yushin chakabu jaya iki ikaii”, akaibuwen taexun Jesúsun jabu yuikin:

—Chanima en matu yuiai ea ninkakanwen. Yudabun jabun chakabu betsa betsapa inun jabu Dioski xechakamisbu Diosun jatu jakimawakin jatun chakabu jatu buaxuntiduki, pewakinan. Jakia matu keskakin tsuanda jawen Yushin Pepa danain jaki xechakamisbu jatun chakabu jatu buaxuntaskama ixanikiki— iwanan,

Jabu jawen ewa kayabi inun jawen betsabu kayabikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 12.46-50; Lc 8.19-21)

31Jesúsun jatu yusinkin keyudiamaken jemaintin anu jawen ewa inun jawen betsabu jabe janchanun, iwanan:

—Jesús ea yuixunkanwen— jatu wa

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index