Search form

Marcos 3:9-12

9-12isin teneaibu ichapa xuxawashinken jabundi jawenabu isin teneaibudi iwekin Jesús mematanun ika bei jaki ichai keyuabun jabianudi yushin chakabu yuda medan jiwexun Jesús uintan ja yuda Jesús anu danti imatan jancha kushipawen yuimakin:

—Miadan, min Diosun bake kayabiki— ibidan ibidanaibu jatu janchamamakin:

—Janua ekidi jaska janchama kainkanwen— jatu wapakekin Jesúsun yushin chakabu jatu nichiainwen taea ana jaki ichai texke ikaibu uinkin jatu dapaxkabainun, iwanan, jawen tsumabu yunukin:

—En xaxun inai ea xutukanxun xaxu pewai bukanwen— jatu wanikiaki.

12 junibu kushipa wakin Jesúsun jatu katunikiaki, na janchadan

(Mt 10.1-4; Lc 6.12-16)

13-15Xaba betsatian mananan mati anu mapekexun Jesúsun jaki chiti ikabu betsabu kenakin:

—Ea anu bekanwen— jatu wa bei jaki ichaibu 12 juni besti katukin yuikin:

—Matu yusinun tapin ebe bukubainkanwen. Kakape ekidi man jatu yuikubainxanunbun jancha kushipawen yunutishada wakin en matu yunuaii, man en kushipayabu wakin matu kenakinan. Jaska bitan isin teneaibu man jatu xuxawakubainxanunbun inun, yushin chakabu jayabu man jatu kainmadiakubainxanunbun en matu yunuaii— akin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index