Search form

Marcos 4

Jexe banakidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 13.1-9; Lc 8.4-8)

1-2Ianenwan kexa anuxun Jesúsun ana jatu yusinkin taewaya yuda ichapabun ninkanun ika beabu ianenwan kexa anu dasibi tsauxun ninkaibun ian kexa xaxu namaki Jesús tsauxun miyui betsa betsapawen jamapaikidi jatu yuikin:

3—Miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Juni betsa jawen bai anu xekiwan jexe sa aki kaxun 4sa akubaina jexe betsa janu kati bai namaki nidi aka peiyabu bexun keyu xeabun 5jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu kauanadan, jawaida pexei benekaunaya 6badi jui kukin jawen tapun bemakis bewexekea kua utsi xanamiski. 7Ja inun, jexe betsa muxa jukundiamanu nidi aka xekiwan beneai muxa jukunkin yabua jaskatan bimitidumaki. 8Jakia jexe betsa mai pepa anu nidi aka benei bimi ichapajaida jayamiski, jexe betsa yumetan 30 jexeyai inun, jexe betsa yumetan 60 jexeyai inun, jexe betsa yumetan 100 jexeyaidan— iwanan, 9ana jatu yuikin:

—Man pabinkiyabuki. Ninkatan jakimayamaxankanwen— jatu wanikiaki.

Jexe miyuikidi xabakabi Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

(Mt 13.10-23; Lc 8.9-15)

10Janunkain yudan kaianen ma Jesús jenebainabun ja mesti tsauken jawen 12 tsumabu inun jaki chiti ika betsabun jaska miyuiwen jatu yusinxu yukabu— 11Jesúsun jatu yuikin:

—Matudan, jaskai Dios xanen ibumiskidi Diosun jawen pepa juneni xabakabi man en tsumabu matu yusinkin unanmaikiki. Jakia jabun Diosun jancha ninka bestiaibu miyuiwens besti en jatuki chanikunkainaii, 12jabun chakabu Diosun jatu buaxunkatsi ikamawen taexun ninkabiakubainkin jau xabakabi ninkayamanunbun inun uinbiakubainkin jau jatun chakabu bexteketan Dios ikunwanyamanunbunan— akin

13—¿Jaska jancha juneawens en jatu yusinxudan, man ninkama ixumen? ¿Dasibi miyuiwen en matu yusianan, man daka tapinkin ninkama ikubainkanai?— iwanan, 14ana jatu yuikin: —Miyui jexe nidi akakidi matu xabakabi yusinun ninkakanwen. Juni betsan Diosun jancha kenenibu yusinananmisdan, jexe sa aka keskaki. 15Ja jexe betsa jawen kati bai namaki nidi ikadan, yudabun Diosun jancha ninkabiaibun jamakidia Satanás juxun jawen jancha pepa ninkatanais mebinmiski, jakimawakinan. 16Ja inun, jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu nidi akadan, tsuanda Diosun jancha ninkakin taewai benimabiaya 17shinan pewamawen taexun jawen jiwepanan Diosun jancha dananmakin jatu bika wakin jawen jamapaiwen jatu ichakawabu tenei jawawen jaskatima ja uintan ana jawendi chintunbainmisbuki. 18Ja inun, jexe betsa muxa jukundiamanu nidi akadan, yuda betsabun Diosun jancha chiban taewabiai 19jamapai jawen jiweawens kemui jeneama jawens besti nuichakayamakin Diosun jancha ninkabiakin ana tapinkatsi ikama mabuwens besti kemui icha bestiwanun ika pepaisbumaki, jaskatun yabua jancha pepa chibanma yudabu miban bimiuma keskabuidan. 20Jaska inun, jexe betsa mai pepa anu sa akadan, Diosun jancha ninkaxun yuda betsabu jatu yusinkin ikunwanmamisbuki, mai pepa anu jexe nidi aka ewai benei bimiai betsa 30 jexeyai keska inun, betsa 60 jexeyai keska inun, betsa 100 jexeyai keskadan— iwanan,

Bin dekutan xabakabi tsauntikidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 8.16-18)

21Jesúsun ana jatu yusinkin:

—Bin dekutan ji bau medan junetima inun tapu naman tsauntima man unaiin. Jakia bin dekuxun jau jawenabu jikikin uinshadanunbun manaundi tsaunmisbuki. 22Jaskaken jawada en matu yusinkubainai yuda betsabu jatu yusinkin juneyamakubainxankanwen. Jaska inun, jamapai tibi junekin man jatu axuanmadan, dasibi Diosun jatu xabakabi waxunkin keyuxanikiki. 23Jaskaken man pabinkiyabunan, na jancha ninkatan jakimayamakubainkanwen— iwanan,

24januxun ana jatu yusinkin:

—Man yuda betsa medabewakin pewamis jabiaskadi wakin Diosun matu manakukin pepawendi man amis keskama ana matu binumaxanikiki. Januxun man jatu medabewachakamis jabiaskadi wakin Diosun matu inanchakadiakin manakukin pemawendi matu kupixanikiki, nuitapawakinan. 25Jaska inun, tsuabunda en jancha besti ninkakin chibainbu ichapa en ana jatu xabakabi yusinkubainxanaii. Jamen tsuabunda eskadabes ninkabiakin ea chibainsbuma ja eskadabes en jatu mebinxanaii, jakimawakinan— iwanan,

Miyuiwen yunu bana ewamiskidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

26jaska keskai na mai anua Dios xanen ibumiskidi Jesúsun ana jatu yuikin:

—Dios xanen ibuidan, eskamiski, matu yusinun ninkakanwen. Junin xekiwan banatanima 27uianmas uxa ichapa binutan janua xekiwan jukuin yumei ewamiski. Jaskai yumeai ja junin unanmabiaken 28main yunu benemakin ja dukun jawen pei kainmakin ewa wakubauna ja kachu jawen taxudi kain ewatan janua juatan bimiai beduyai kanimiski. 29Janua chushiaya ibuan tsekakin mextekin ichawamiski. Jaska keskadi wakin Dios ikunwainbu ichawadiaxankanikiki— iwanan,

Jexe pexemishtinkidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 13.31-35; Lc 13.18-19)

30ana Jesúsun jatu yuikin:

—Dios xanen ibu jaska keskamiskidi miyui betsawen ana matu yusinun ninkakanwen. 31Miban betsa mostaza jexe pexeishtajaidabia 32mai anu bana bestibiabu ewakin miban betsa tibi binumiski. Jaska inun, jawen punyan ewapashinaki peiyabu jaki juindukuin utamisbuki. Dios xanen ibuidan, jaska keskadiki— iwanan,

33-34yuda dasibibu jancha junea miyuiwens Jesúsun jatu yusinkin jawada ninkatidubu jatu yuia akeakeaya januxun jawen tsumabun jawa xabakabi unankin tapindiabumaken miyuiwens jatu yusinshina januxun jawen tsumabu Jesúsun jatu yui tapinmakin jatu xabakabi yuinikiaki.

Niwewan kushipajaida inun ianenwan buspu tsaubidanai Jesúsun nemanikiaki, na janchadan

(Mt 8.23-27; Lc 8.22-25)

35Janua badi kai meshuaya jawen tsumabu Jesúsun yuikin:

—Ianenwan kexa betsaudi buyanankanwen— jatu wabaini 36januxun yudan kaian xunubaini Jesús jawen tsumabube xaxun inatan xutubaini buaibun janua xaxu betsawen chibain jabe budiaibun 37janua niwewan kushipajaida besubainaibukidia bekin jene buspu tsaubidankin xaxu jene mata waya 38Jesús jawen tedatametiki xaxu chixukidi daka uxaken jawen tsumabu datekin bestenwantan yuikin:

—Yusinaan, nun jikiaidan, ¿min nukuwen dabanan ikamamen?— akabu

39janua Jesús bestenkauan benitan niwewan kushipa inun ianenwan nemakin:

—Peswe. Nesewe— aka niwewan main neseaya ianenwandi buspu tsaubidanai main neseaya 40Jesúsun jatu yuikin:

—¿Jaskai man dateai? Ea shinainan, man dateama ikeanaii— jatu wa

41e iki dateyabi yuinamekin:

—Na junidan, ¿jawa junimen? min atidumakidan, niwe inun ianenwanendi ninkakanikikidan— ibaini bui

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index