Search form

Marcos 4:33-34

33-34yuda dasibibu jancha junea miyuiwens Jesúsun jatu yusinkin jawada ninkatidubu jatu yuia akeakeaya januxun jawen tsumabun jawa xabakabi unankin tapindiabumaken miyuiwens jatu yusinshina januxun jawen tsumabu Jesúsun jatu yui tapinmakin jatu xabakabi yuinikiaki.

Niwewan kushipajaida inun ianenwan buspu tsaubidanai Jesúsun nemanikiaki, na janchadan

(Mt 8.23-27; Lc 8.22-25)

35Janua badi kai meshuaya jawen tsumabu Jesúsun yuikin:

—Ianenwan kexa betsaudi buyanankanwen— jatu wabaini

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index