Search form

Marcos 5

Gerasa anu kaxun Jesúsun juni yushin chakabu jaya kainmanikiaki, na janchadan

(Mt 8.28-34; Lc 8.26-39)

1janua ianenwan kexa betsaudi Gerasa mai pakeanu Jesús kai keti itan 2xaxu anua bututan jawen tsumabube mapekekainaya janu mawabu maiwamisbu anu juni yushin chakabu jaya Jesús bechitan juaya 3-4ja juni yushin chakabu jaya jawawen jaska watima mane dispiwen nexakin mestenwanbiakubainabu jawenchains mane dispi nasakin tesaya jawen tae tanexkin inun jawen meken menexbiabu dasibi pekakin ja mane dispi tesakin chudi mishtinwankin keyuaya ana jaska waxun tsuan nematidumadan, 5janua meshu medan inun badidi nia sai ikin mawabu maiwamisbu anu inun mati anua sai idiai inun mishki maniaki ibubis tin tin iki dachakamemisken 6jakia Jesús chai juai bechibidani kushi chakayamakidan ja dapi danti ikaya 7-9Jesúsun yuikin:

—Yushin chakabuun, ja juni anua kainwen— atan yukakin:

—¿Jadakidi min kena ikai?— aka yuikin:

—En kenadan, “Ichapajaida En Jayaki”, en yushin midimayadan— iwanan, sai ikin jancha kushipawen yuikin:

—Jesúsuun, min Dios kushipajaidatun bakedan, en unaiin. Diosun nuku uianyan nukudan, kupikin nuku nuitapawayamawe!— itan sai ikin 10ana yushin chakabun Jesús ea akin yuikin:

—Nun nanta kakatsi ikamaki. Nuku nanta nichinyamawe— iwanan, 11ja mati anuxun ina yawa ichapabun piaibun 12yushin chakabun uintan ea akin yuikin:

—Ja ina yawa anu nuku nichinwen, ja medan nun jikinunan— akabu

13januxun Jesúsun jadi jatu yunua ja juni anua kainbaini ina yawa medan jikibainaibun ja ina yawa 2,000 datei mawa keyatapa butei nidi ibaini ianki pukui jasai keyuaibun

14janua ja ina yawa mekenikabu datei kushibainkin mae tibi anu jiweabu inun bai puchinin jiweabu jatu banabima akeakebainaibun yuda ichapabun ninkatan uin beaibun 15-16janu Jesúski nukuxun ichapajaida ja juni yushin chakabu jaya ikunkidanshina ma tadi sawea ana unainsmapa keskama janu Jesúsbe tsaua ana jaska dabanen ikin datekin ja juni jaskaxu jabun uintan jatu yuikin ja yushin chakabu ina yawa medan jikibainxu chaniaibun 17ninkatan ja mae anuabun mesekin Jesús nichinkin:

—Nukun mae anua kadiwe— akabu

18janua Jesús xaxun naneaya janua ja juni yushin chakabu kainmaxutun Jesús ea akin yuikin:

—¿Mibe kapa?— aka 19nemakin yuikin:

—Ebe kayamawe. Jakia minabu anu kaxun jaska Dios miwen nuikin yushin chakabu mia kainmaxu minabu yuiditanwen, jau miwen benimadinunbunan— abaini kaya

20januxun ja juni yushin chakabu jaya Jesúsun kainmabaina kaxun nawa betsabun mae Decápolis yuiadan, juni kuin janchadan, Mae Meken Dabeti anu kaxun ja juni jaska Jesúsun duajaidawakin ja yushin chakabu kainmabainxu jatuki chanikunkainaya ninkai dasibi benimai Jabaa! iki keyunibukiaki.

Ainbun jimi baxneni neseisma Jesúsun mainwantan Jairon bake mawa bestenwanikiaki, na janchadan

(Mt 9.18-26; Lc 8.40-56)

21Janua Jesús ianenwan kexa betsaudi katani ana jawendi chintunkidani jui keti ikaya janua ian kexa anu yudan kaian Jesús uinun ika bei ichabidanbidanaibun 22janua janu ichati jiwe mekemis xanen ibu betsa jawen kena Jairon Jesús bechibidani juxun danti ixun 23ea akin yuikin:

—En bake ainbu mawakatsis ikikiki. Ebe kaxun en jiwe anuxun uinkin jau xuxanun ea mexuniyuwe— aka

24janua Jesús jabe kaya yudan kaiandi jabedi bukin Jesús nashui akin texke abainaibun 25janua ainbu jimi baxneni ja isin tenei ma 12 año kabia jawa neseisma badi betsa tukama ikunkainmis 26janua nuitapaya juni dauyabun jau ea xuxawanun, iwanan, jawen pei dasibi putakin keyubia jawa maianma ikunkaini jakia ana pikujaidakin 27-28Jesúskidi janchakin yuiaibu ninkatan ja yudan kaian supu ibaini jabe buaibu anu ja ainbu isin teneya chipu kakin: “Jawen tadi kexa besti mea en xuxatiduki”, iwanan, shinanbaini kakin nashui ikain Jesúsun tadi kexa metsatushia 29jawaida jawen jimi nesei maintan: “Ma en xuxaxubiin!” iwanan, shinanyan 30jawen kushipa kainkain tsuada ma xuxaxu Jesúsun unankin yudan kaian jachun beaibu uinbaunkin Jesús niti itan jatu yukakin:

—¿Tsuan man en tadi metsaxumen?— jatu wa

31januxun jawen tsumabun yuikin:

—Na yuda ichapa bei miki supu ibidankin mia akanikiki. Tsuan mia axu nun unanmaki— akabu 32jatun Jesús metsaxu ainbu uinun ika nasaukekauanaya 33ainbun unain datei saki saki ikin jawada Jesúsun axu unain ja bebun danti itan xabakabi Jesúski chaniaya 34Jesúsun yuikin:

—Ainbuun, min ea ikunwanyan en mia xuxawaxuki. Ana isin teneama unanuma kai pediwe—

35aki niken janua Jairon jiwe anua jawen tsumabu bexun Jairo yuikin:

—Min bakedan, ma mawaxuki. Ana juni yusinan daketapa wayamawe— akin 36yuiaibu Jesúsun ninkakin Jairo yuikin:

—Dateama ea besti ikunwankubainwen— abaini kakin 37janua Pedro inun Santiago inun jawen betsa Juan besti Jesúsun jatu iyukin 38Jairon jiwe anu jabe buaibun janua jancha biski ikaibu ninkakin yuda ichapa kaxai sain iki bau bau ikaibun 39janua Jesús jatu anu jikikain yuikin:

—¿Jaskai e iskaun kaxai man biski ikanai? Jawen bake mawa kayabiamaki. Uxaki— jatu waya 40januxun Jesúsun jaska yuiai yuda ichapabun usanbaunaibun januxun Jesúsun jabu kainmatan jawen epa inun jawen ewa inun jawen tsumabu jabe buabube ja ainbu bake janu daka anu dintu medan jikikain 41metsunxun yuikin:

—Talitá, cum— iwanan, nukun janchadan —Chipashaan, beniwe— aka 42jawaida ja chipash 12 badiya benikaunaya jawen ibubu inun jawen tsumabu e itan yuikin: “Jabaa!” ikaibun 43januxun Jesúsun jatu nemakin jau tsuki chaniyamayununbun ana yuikin:

—Matun bake pimakanwen— jatu wabainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index