Search form

Marcos 5:15-16

15-16janu Jesúski nukuxun ichapajaida ja juni yushin chakabu jaya ikunkidanshina ma tadi sawea ana unainsmapa keskama janu Jesúsbe tsaua ana jaska dabanen ikin datekin ja juni jaskaxu jabun uintan jatu yuikin ja yushin chakabu ina yawa medan jikibainxu chaniaibun 17ninkatan ja mae anuabun mesekin Jesús nichinkin:

—Nukun mae anua kadiwe— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index