Search form

Marcos 5:3-4

3-4ja juni yushin chakabu jaya jawawen jaska watima mane dispiwen nexakin mestenwanbiakubainabu jawenchains mane dispi nasakin tesaya jawen tae tanexkin inun jawen meken menexbiabu dasibi pekakin ja mane dispi tesakin chudi mishtinwankin keyuaya ana jaska waxun tsuan nematidumadan, 5janua meshu medan inun badidi nia sai ikin mawabu maiwamisbu anu inun mati anua sai idiai inun mishki maniaki ibubis tin tin iki dachakamemisken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index