Search form

Marcos 5:7-9

7-9Jesúsun yuikin:

—Yushin chakabuun, ja juni anua kainwen— atan yukakin:

—¿Jadakidi min kena ikai?— aka yuikin:

—En kenadan, “Ichapajaida En Jayaki”, en yushin midimayadan— iwanan, sai ikin jancha kushipawen yuikin:

—Jesúsuun, min Dios kushipajaidatun bakedan, en unaiin. Diosun nuku uianyan nukudan, kupikin nuku nuitapawayamawe!— itan sai ikin 10ana yushin chakabun Jesús ea akin yuikin:

—Nun nanta kakatsi ikamaki. Nuku nanta nichinyamawe— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index