Search form

Marcos 6

Nazaret anu ana Jesús chintunkidanikiaki, na janchadan

(Mt 13.53-58; Lc 4.16-30)

1Janua Jesús jadi katani ana jawen mae janua yumeni anu jawen tsumabube jikishinabun 2sábado juindukuntitian janu judiobu ichamisbu anuxun jatu yusinkin taewaya juni ichapabun ninkai e itan Jabaa! iki yuinamei:

—¿Na junidan, janixun jaska tsuan jawen kushipa tapinshinamen, ja atimaska nun atiduma aki unanepajaidaidan?— iwanan 3—Jakia nadan, ji mabu wanikaki. Jawen ewadan, María inun, jawen betsabudan, Santiago inun, José inun, Judas inun, Simónki. Janua jawen puibudan, nenu nukube jiwediabuki— itan ikunwanma danainbun 4Jesúsun jatu yuikin:

—Diosun jancha yuixunika juxun yudabu jatu yusianyan betsa betsapabun ninkakin duawaibun jakia jawen mae anu kaxun jawenabudi jatu yusindia jabun jawen jancha danainbun jabiatiandi jawen jiwe anuabu inun jawenabu betsabun danandiamisbuki— jatu watan 5januxun isin teneaibu eskadabes jatu mekin jatu xuxawatan jawada atimaska Jesúsun ana jatu axunkin jatu uinmama 6jaska jatuwen nuikin yusinbia jabun ikunwanbumawen taea juinti nishmai e inikiaki.

Jesúsun jawen tsumabun jau jatu yusintanunbun dabe tibi yununikiaki, na janchadan

(Mt 10.5-15; Lc 9.1-6)

Mae udama jiweabu tibi besti anu kakunkaunkin Jesúsun jatu yusinkubauntani juxun 7januxun jawen 12 kushipayabu kenaxun yushin chakabu kainmati kushipa jatu yunukin juni dabe tibi yunua akeakekin yuikin: 8—Kaidan, man eska baintanunbun matu yuinun ninkakanwen. Mais butankanwen, jawa buamadan. Jakia matun mestenti besti man butiduki. Ja inun, misi inun, kapankan inun, jaki pei aduti buyamaxankanwen. 9Matun tae pewetametia inun sanpu ma saweaya besti bukanwen, ana betsa buamadan— akin 10ana jatu yuikin:

—Kadan, jiwe bestichai mae tibi anu jiweyuxun yusinkubaintankanwen. Januxun yusinkin menetan mae betsa anudi maekubainxankanwen. 11Jaska inun, janixunda matu danankin ninkakatsi ikabumaken Dios jatuki sinatai unanti wakin janua kainbainkin matun tae anua mai kudu jatuki tabainxankanwen, jau jabiaskasi maninunbunan, jawa unanmadan— jatu wa ninkatan 12janua jawen tsumabu buake buakexun dabe tibi kaxun jatu yusin taewakin:

—Dioskidi man chakabumis jenetan matun shinan betsa wadikanwen— jatu wakin 13yushin chakabu kainmakin kaya wakubainkin isin teneaibu xeniwen dapuxkin jatun isin mainwankubaunibukiaki.

Nashimanika Juan tenanibukiaki, na janchadan

(Mt 14.1-12; Lc 9.7-9)

14Janua jawada Jesúskidi chania akeakeaibu xanen ibu Herodesin ninkatan jawen tsumabu yuikin:

—Nashimanika Juan mawashina ana bestenshinxun jawen kushipa Jesúski maewa jatun jawen kushipawen atimaska jawa nun atiduma Jesúsun jatu uinmaikiki— ikaya

15januxun juni betsan jawen shinanen yuikin:

—Ja Jesúsdan, Elías ana jushianki. Elías ikibikain— ikaya betsandi yuikin:

—Ja Diosun jancha yuixunika nukun xenipabube jiwepauni betsaki, ja Jesúsdan— ikaibun

16Herodesin jatu ninkatan yuikin:

—Jabaa! Juan en jatu yunua texteimabudan, ma bestenshinamenkain— inikiaki.

17-18Herodesin eska shinankin anidan, matu yuinun ninkakanwen. Badi betsatian Herodesin jawen betsa Filipon ain Herodías mebinmaken Juanen nemakin yuikin:

—¿Jaskakin min betsan ain mebintan min ainwainmamen? Jaskatimajaidaki. Ainwanyamawe— akubainaya atimas jawen ainkidi shinain jenekatsi ikama nuikin xanen ibu Herodesin jawen policiabu yunua Juan achixun mane dispiwen menextan bichiti jiwe medan bichiabun 19xanen ibun ain Herodías Juanki sinatakin jatu tenanmanun ikaya 20jakia Herodesin jaska Juan juni pepa unankin jawen ain nemakubainkin dasibi jawen yusian ninkabiakubainkin jawen shinan pewadiama ikunkainaya 21janua jawen badi janu kaini taxniaya januxun jatu beyusmakin nawamakatsis ikin jabu jatubetan yunumisbu inun, soldadobu xanen ibubu inun, Galilea anu pei ichapayabu jawen jiwe anu jatu ichawaxun jatu pimaya Herodíasin jawen bene padankin Juan jatu tenanmakatsis ikaya 22Herodíasin bake chipash jatu nawaxunkin xanen ibu Herodes inun ja jatu pimakin ichawa jatu benimawaya Herodesin jawen aniwa yuikin:

—Jawada min ea yuka en mia inanxanaii— iwanan, 23yubakin ana yuikin:

—Jawada betsa betsapa min ea yuka nukun mai pakea namakis paxkaxun en mia yunutiduki— akaya 24ninkatan chipash nawai mainkaini kaxun jawen ewa Herodías yukakin:

—Ewaan, ¿jawa yukatanpa?— aka jawen ewan yunukin:

—Nashimanika Juan jatu textemaxun jau mia jatu bemaxunun ja ea atanwen— aka 25jawen epa xanen ibu Herodes anu jawaida ana jikikain yuikin:

—Na jabiatian Nashimanika Juanen buxka ea inandiwe, sapa kenchakidan— aka 26jawen juinti metexekei punu nukatan Nashimanika Juan tenankatsi ikamabia ja jatu pimaibu bebunxun jawen aniwa ma yubai ninkakanxunwen taexun jawen yuba binumakatsi ikama 27jakimamadi ja soldado bichiti jiwe anu jau katanun xanen ibun yunukin:

—Juanen buxka textexun ea bexuntanwen— aka 28soldado kaxun bichiti jiwe medanua Juan textetan jawen buxka sapa kenchaki nanebidan bexun ja chipash inan ja chipashan jawen ewa inanikiaki. 29Jaska wakin Juan tenankanxu jawen tsumabun ninkatan bexun jatu yukatan jawen yuda bibain maiwati anu maiwanibukiaki.

Jesúsun yudan kaian pimanikiaki, na janchadan

(Mt 14.13-21; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14)

30Janua jawen kushipayabu yunua butani Jesúski ana jaki dasitan jaska wakubauntanshinabu Jesúski chania akeakei meneabun 31yudan kaian Jesúski ichabu janixun jawen tsumabun pitidubumaken Jesúsun jatu yuikin:

—Benanta jatu dapaxkabain jadia juindukunyunun bukanwen— jatu wabaini 32janua Jesús jawen tsumabubes xaxun inatan kai janu tsua jiweabumanu buaibun 33jakia Jesúsun jatu jenebaini kakin mae tibi dunkebainai uin Jesús dunkenanain bechibaini chibain kushibaini mae bestibu tibi anuabudi bui Jesús jikidiama jabu dukun bebunkidi jikia maniabun 34Jesús xaxuwen kai keti itan xaxu anua butukainkin yudan kaian uin jatuwen nuijaidakin jabu chaxuwan uinikauma keskabuwen taea jatuwen dabanan ikin jatu yusin taewaxun betsa betsapawen jatu yusinbaiaya 35janua ma badi kaya jawen tsumabu Jesús dapi buxun yuikin:

—Ma badi kaikiki. Nenu tsua jiweabumaki. 36Na yudan kaianen jabun jania pitidubumaki. Ja mae udama tibi anua jau misi bixun pitan jau jaskadabaintanunbun jatu nichindiwe— akabu 37Jesúsun jatu kemakin nemakin:

—Jaska jatu wama, matun jatu pimakanwen— jatu wa januxun jawen tsumabun yuikin:

—¿200 día nun dayai peiwen jatu misi bixuntanpa, jau pinunbunan?— akabu 38Jesúsun jatu yukakin:

—¿Jati misi man jayamenkain? Uintankanwen— jatu wa buxun uintanxun yuikin:

—Meken besti misi inun baka dabe besti nun jayaki— akabu 39januxun jawen tsumabu Jesúsun yunukin:

—Jatu ichawa akeakekanwen. Ja basiki jau tsaununbun jatu yunukanwen— jatu wa 40jatu yunuabu jatidi xuku betsai 100 inun jatidi xuku betsai 50 mania akeakebaunaibun 41Jesúsun ja misi meken besti inun baka dabe tsumaxun naiudi teskanxun uinkin pitikidi Dios kenwantan misi tunke tunke apakekin jawen tsumabu inankin jatu yunua ja yudan kaian inanbaunaibun januxun baka dabedi jatu inan jadi jatu inan keyuabu 42dasibibun yani wai benimai pepeaibun 43-44janua ja misi meken besti inun baka dabe ja dabe jatu paxkaxuna 5,000 junibun pikin texe wakanxu ichawakin 12 kuki jawen tsumabun mata wanibukiaki.

Jesús ian bemaki bepai kainikiaki, na janchadan

(Mt 14.22-27; Jn 6.16-21)

45-46Janua nuku dukun bebunkidi ianenwan pukei Betsaidaudi nun jawen tsumabu kanun xaxuwen nuku yunua nun kaya yudan kaiandi jatu nichinbaini mati anu ka Diosbe janchanun ika ka Jesús ja mesti niken 47meshu medan jawen tsumabu ianenwan namakis bui nunubainaibun Jesús ja mesti main nixun uiainyan 48jawen tsumabun xaxu tuein bikaibun niwewan bekin xaxu chixtekidi butan butanaya ma pena kemaya Jesús jatuki nukuyui ian bemaki bepaikidankin jatu dainbaini 49ja ian bemaki kaya uin yushin dabanen sai iki 50dateaibun Jesúsun jatu janchawakin:

—En eaki. Ewen dateyamakanwen— jatu watan 51janua jawen tsumabuki xaxun inaya niwewanen ian bechudunwain maianyan jabu jadakidi shinantima jatu wa Jabaa! iake iakekin 52Jesúsun jaska jatu misi pimai uinbiabidankanxu jawa jatun shinan xabakabidiabuma jaska tapindiabuma inibukiaki.

Genesaret mae anuabu isin teneaibu Jesúsun jatu xuxawanikiaki, na janchadan

(Mt 14.34-36)

53Janua ianenwan pukei besusi bupananbun niwen jamakidi jatu bukin xutua mae betsa Genesaret anu keti itan jatun xaxu nexatan 54janua butubainaibu yudan kaianen Jesús unantan 55mae kesua anua kushibidankin isin teneaibu jatun baketiki bakebidankin Jesús anu jatu iweabu 56janunkain mae udama tibi anua inun bai puchinin jiweabu anua isin teneaibudi bai tanamabidankin januxun jau Jesúsun tadi metsanun, iwanan, jatu Jesús ea axuanbu jawen tadi kexa ja isin teneaibun metsatan dasibi main kaya akeakenibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index