Search form

Marcos 6:43-44

43-44janua ja misi meken besti inun baka dabe ja dabe jatu paxkaxuna 5,000 junibun pikin texe wakanxu ichawakin 12 kuki jawen tsumabun mata wanibukiaki.

Jesús ian bemaki bepai kainikiaki, na janchadan

(Mt 14.22-27; Jn 6.16-21)

45-46Janua nuku dukun bebunkidi ianenwan pukei Betsaidaudi nun jawen tsumabu kanun xaxuwen nuku yunua nun kaya yudan kaiandi jatu nichinbaini mati anu ka Diosbe janchanun ika ka Jesús ja mesti niken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index