Search form

Marcos 7

Jawada atimapa nun shinanmistun nuku chakabuwamiskiaki, na janchadan

(Mt 15.1-20)

1-4Fariseobu inun judiobu dasibibun jatun xenipabun beyakidi matu yusinun ninkakanwen. Jabun xenipabun beya tibi chibankin fariseobu inun judiobu dasibibun pidiama mepanui taemisbuki, chakabu nemaidan. Jaska inun, piti bitani jui jikitan jawen beyawen taea jatu meuxkeabu mepanukubainmisbuki. Jaska inun, jatun xenipabun beya betsa betsapa chibankin jatun kencha dachukin jatun shumu napankin jatun mane kencha dachukin jatun dakati unpaxwen bewash bewash atan tede amisbuki. Jaska jatun xenipabun beya chibankin akeakekubainmisbuki.

Jaska wamisbuwen taea fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu Jerusalén anua beshianbu Jesúski kemaxun uinkin jaska jatun xenipabun beya chibanma Jesúsun tsumabun pidiama mepanuabuma piaibu uinkin jatu yuankin 5Jesús yukakin:

—¿Jaskakin min tsumabun nukun xenipabun beya chibanma mepanuma pikanimenkain?— akabu 6-7Jesúsun jatu yuikin:

—Man yusinmis keska akama man bepadamemisbukidi chanima bebunkidi Diosun matukidi yuikin:

‘Na yudabunan, jatun janchawen ea kenwanbiakin

jatun juintiwen ea shinainsbumaki.

Ja inun, ichatan jawa ea kenwankin pewaisbumaki.

Jakia junibun yunuawen besti jatu yusinkubainmisbuki’,

aka jawen jancha yuixunika Isaíasin ninkatan keneniki. 8Jaska waniwen taea Diosun yunua shinankin chibanma yudabun beya besti man chibanmisbuki— iwanan,

9ana jatu yuikin:

—Matun beya betsa betsapa besti chibankin jakia Diosun yununi shinanbiakin man akin pewaismaki. 10Eska Moisin yununi ana matu shinanmanun ninkakanwen: “Matun epa inun matun ewa medabewakin jatu duawakubainkanwen. Jakia matun ibubu man jatu ichakawaya jau matun xanen ibubun matu tenanxanunbunwen”, abianiken 11jaska shinanma matumebi ibubis matun jancha watan jatu yusinkin: “Matun ibubu jawadawen medabewati mabu man jaya man jaki tanabia Templo anu inankuinkatsi man butidu man shinantiduki. Tsuan matu ana bikawatidubumaki”, akin man jatu yunuchakamiski, nemakinan. 12Jaska wakin jatu nemakin man jaska wakubainaibu tsuan ana matu yunu yunu atidubumaki, matun ibubu man medabewanunbunan, akin man jatu yunumiski. 13Jaska wakin matumebi ibubis beya betsa chibanti matuna watan Diosun yununi jancha man jatu jakimawamiski, yunuti betsa betsapa jatu maewaxuankea akekinan, jau ja chibanunbunan— jatu watan

14-16ana Jesúsun yudan kaian kenaxun jatu yuikin:

—Man pabinkiyabuki. Matu yusinun ninkakin peidawakanwen. Piti tibi yudabun piabu jawa jatu jawen chakabuwaismaki. Jakia yudabun juinti medanua besti jawada chakabu taxnikin Dios jatu dananmamiski, yudabuki sinatamakinan— jatu watan

17janua Jesúsun yudan kaian jenebaini jawen tsumabube jiwetan jikiaibun ja miyuiwen jatu yusinxukidi ana jawen tsumabun yukabu 18-19Jesúsun jatu yuikin:

—¿Matundi man ninkakin tapindiabumamen? Xabakabi matu yusinun ninkakanwen. Piti shadabu yudabun piabu jatun shinan medan naneama jawa jatun shinan chakabuwatidumaki. Jakia piti shadabu piabu jatun jatuki naneabu puiyabu kainmiski— iwanan —Jaskaken piti shadabun jawa jatu chakabuwatidumaki— jatu anikiaki. Jaskawen taea jawada piti shadabu pikin nukun puku anu nun nanemisdan, pekiaki. Jadan, jatun Dios sintamaismaki. 20Jaskawen taexun Jesúsun ana jatu yuikin:

—Yudabun shinan medanua jawada chakabu jayabu taxnikinan, jaskatun jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan. 21Jaska inun, eska yudabu jaya jatun shinan uke medan aduabu chakabu shinankin xabakabi taxnimamisbuki. Eska tibi xabakabi shinanwen kainkinan, kemukin jamapai tibi xebi jayabu chutabaunmisbuki. Ja inun, yumetsumisbuki. Ja inun, yuda betsaki yubakatan tenanmisbuki. 22Ja inun, ainyan inun beneyabia betsabe chutanamemisbuki. Ja inun, yuda betsan mabuwen kemumisbuki. Ja inun, chakabu betsa betsapa wamisbuki. Ja inun, yuda betsa padanmisbuki. Ja inun, jatun yudawen jawada pae tibi aki paein chakabumisbuki. Ja inun, yuda betsa jawen jiwea keskama jatu uin juni betsa jaska jayatidumawen nui jatuwen bika tenemisbuki. Ja inun, chani chakabaunmisbuki. Ja inun, ibubis shinain kein: “En pepaki”, imisbuki. Ja inun, yuda betsawen nuikin duawakin medabewaisbumaki. 23Jaska tibi yudabun shinan anua taxnikin jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan— jatu anikiaki.

Sirofenicianawa ainbun ikunwainwen taexun Jesúsun medabewanikiaki, na janchadan

(Mt 15.21-28)

24Janua Jesús kainkidani Tiro mae pakea anu junekain jikipanan tsuanda unainbun jiwe betsa anu jikiaya 25-26janua judiobuma Sirofenicianawa ainbu jawen bake yushin chakabuya Jesúskidi chaniaibun ninkabidani Jesúski nukuxun danti itan yuikin:

—En ainbu bake yushin chakabu jayaki. Ea kainmaxuin kawe— aka 27Jesúsun yuikin:

—Israelbun piti bixun kaman anu putama ja dukun jau jawen bababun yaniwayununbun metidubumaki— aka 28jawen jancha ninkatan Jesús ana yuikin:

—Jeen. Yusinaan, nun kaman keskaki. Israelbun besti tapukixun piabun jawen pese kamanen pimisbuki. Jaska keskadi wakin en bakedi min ea kainmaxuntiduki— aka 29jaska ikunwain unankin Jesúsun yuikin:

—Min pe yuiaya en mia medabewaxuki. Jaskawen taea min bake anua ma yushin chakabu kainkainxuki. Uinditanwen— akaya 30kaxun jawen jiwe anu jikitan ja ainbu bake ma yushin chakabu kainma pes daka uintushinikiaki.

Juni patani inun juyuni Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

31Janua Jesús Tiro mae pakeanu chintuntani Sidón dunkeatain Decápolis kesua anu Galilea ianenwan kexa anu jikiken 32janua juni betsa patani inun juyuni Jesús anu iyuxun ea axunkin:

—Min mekenwen jaki mepitan nuku xuxawaxunwen— akabu 33ja isin teneai tadi ja mesti metsunbain Jesúsun iyuxun jawen metutinin pamistubukuntan jaxpa watan jawen kemu jamichutan 34naiudi besutan juinsinakin yuikin:

—Efatá!— iwanan, nukun janchawen yuikin: —Jau pabepemenunwen— aka 35jawen pabinki dabe ma pabepemea inun jawen janadi ma janpekea ma jancha kayabiaya 36Jesúsun jatu anu ana iyuxun jatu nemakin:

—Tsua yuiyamayutankanwen— jatu wabia kaxun yudabu betsa betsapa jatu banabima akeakeabu 37e itan Jabaa! Yuu! ikin yuikin:

—Jesúsun jamapai betsa betsapa pepa atiduki, patanibu ninkamakin inun juyunibudi janchamaikikidan— inibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index