Search form

Marcos 7:1-4

Jawada atimapa nun shinanmistun nuku chakabuwamiskiaki, na janchadan

(Mt 15.1-20)

1-4Fariseobu inun judiobu dasibibun jatun xenipabun beyakidi matu yusinun ninkakanwen. Jabun xenipabun beya tibi chibankin fariseobu inun judiobu dasibibun pidiama mepanui taemisbuki, chakabu nemaidan. Jaska inun, piti bitani jui jikitan jawen beyawen taea jatu meuxkeabu mepanukubainmisbuki. Jaska inun, jatun xenipabun beya betsa betsapa chibankin jatun kencha dachukin jatun shumu napankin jatun mane kencha dachukin jatun dakati unpaxwen bewash bewash atan tede amisbuki. Jaska jatun xenipabun beya chibankin akeakekubainmisbuki.

Jaska wamisbuwen taea fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu Jerusalén anua beshianbu Jesúski kemaxun uinkin jaska jatun xenipabun beya chibanma Jesúsun tsumabun pidiama mepanuabuma piaibu uinkin jatu yuankin 5Jesús yukakin:

—¿Jaskakin min tsumabun nukun xenipabun beya chibanma mepanuma pikanimenkain?— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index