Search form

Marcos 7:14-16

14-16ana Jesúsun yudan kaian kenaxun jatu yuikin:

—Man pabinkiyabuki. Matu yusinun ninkakin peidawakanwen. Piti tibi yudabun piabu jawa jatu jawen chakabuwaismaki. Jakia yudabun juinti medanua besti jawada chakabu taxnikin Dios jatu dananmamiski, yudabuki sinatamakinan— jatu watan

17janua Jesúsun yudan kaian jenebaini jawen tsumabube jiwetan jikiaibun ja miyuiwen jatu yusinxukidi ana jawen tsumabun yukabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index