Search form

Marcos 7:18-19

18-19Jesúsun jatu yuikin:

—¿Matundi man ninkakin tapindiabumamen? Xabakabi matu yusinun ninkakanwen. Piti shadabu yudabun piabu jatun shinan medan naneama jawa jatun shinan chakabuwatidumaki. Jakia piti shadabu piabu jatun jatuki naneabu puiyabu kainmiski— iwanan —Jaskaken piti shadabun jawa jatu chakabuwatidumaki— jatu anikiaki. Jaskawen taea jawada piti shadabu pikin nukun puku anu nun nanemisdan, pekiaki. Jadan, jatun Dios sintamaismaki. 20Jaskawen taexun Jesúsun ana jatu yuikin:

—Yudabun shinan medanua jawada chakabu jayabu taxnikinan, jaskatun jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index