Search form

Marcos 7:6-7

6-7Jesúsun jatu yuikin:

—Man yusinmis keska akama man bepadamemisbukidi chanima bebunkidi Diosun matukidi yuikin:

‘Na yudabunan, jatun janchawen ea kenwanbiakin

jatun juintiwen ea shinainsbumaki.

Ja inun, ichatan jawa ea kenwankin pewaisbumaki.

Jakia junibun yunuawen besti jatu yusinkubainmisbuki’,

aka jawen jancha yuixunika Isaíasin ninkatan keneniki. 8Jaska waniwen taea Diosun yunua shinankin chibanma yudabun beya besti man chibanmisbuki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index