Search form

Marcos 8

Jesúsun 4,000 yudabu pimanikiaki, na janchadan

(Mt 15.32-39)

1-2Januxun ana xaba betsatian yudan kaian Jesúsun jatu yusinkubainaya ma xaba dabe inun besti kaya jatun piti ma keyuabu jania pitibumaken Jesúsun jawen tsumabu kenaxun yuikin:

—Ma xaba dabe inun besti ea ninkakin jatun piti ma keyuabuwen taea en jatuwen nuiaii. 3Jatun jiwe anu piti mais en jatu nichian bui bai puchinin anua punu nukai babui unanyamastidubuki, betsabu chaikea beshianbudan— ikaya 4jawen tsumabun Jesús yuikin:

—Nenu tsua jiweabumaki. Jania piti bixun nun jatu pimatidumabin— akabu 5Jesúsun jatu yukakin:

—¿Jati misi man jayamen?— jatu wa

—Sieteki— akabu

6januxun Jesúsun ja yudan kaian yuikin:

—Ja main tsaubaunkanwen— jatu watan ja siete misi bixun Dios kenwantan tunke tunke akai jawen tsumabun bibainbainkin ja yudan kaian jatu inan akeakeaibun 7janua baka eskadabesdi jaya Jesúsun bixun Dios kenwandiatan tekepakediakin jawen tsumabu inan jabun jatu inankin mebesa 8januxun dasibibun yaniwai benimai pepeaibun ja pikanxu piti texea ichawakin siete kuki matawabun 9janua 4,000 yudabun pikin keyuabun Jesúsun jatu yunukin:

—En ma kai buditankanwen— jatu watan 10janua jawen tsumabubes xaxun nanetan bui Dalmanuta mai pakeakidi bunibukiaki.

Jawada jawen unanmati dami atimaska fariseobun Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mt 16.1-12; Lc 12.54-56)

11Janua fariseobu Jesús anu bexun jabe ja inun, iwanan, unanti wakin yuikin:

—Dios anua jawen unanti dami nuku axunwen, min jawen kushipa jaya nun uinunan— akabu 12Jesús juinti nishmaxun jatu yuikin:

—¿Jaskakin jawada Diosun besti damiwatidu uinun ixun man ea yukai? Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Jamapai betsa uinmakin en ana matu axuntaskamaki— jatu watan 13januxun jatu jenebaini xaxun nanetan ana chintunkaini ianenwan kexa betsaudi jawen tsumabu jatu iyua

14janua bui misi jakimabaini jawa piti buama misi bestichaiya besti xaxun buaibun 15Jesúsun bebunkidi jatu banabimakin yuikin:

—Fariseobu inun xanen ibu Herodesin misi xaxa wati meseki. Uindakubainkanwen— jatu wa 16jatu jaska wa jamakidi shinain jawen tsumabu yuinamei:

—Nun misi beama ixuken nuku jaska nemaikiki— ikaibun

17jaskakidi yuinamei janchaibu unantan Jesúsun jatu yuikin:

—¿Jaskai buxka kushikin man ninkadiabumamen? ¿Jaskai: “Nun misi beama ixuken jaska nuku yusinkiki”, iki man yuinamekanai? 18Man beduyabia jawada en matu axuain man uin pewama ikunkainaii. Man pabinkiyabia jawada en matu yusiain man ninka pewama idiakunkainaii. 19Eska uinbiaidan, misi meken besti tunkepakexun 5,000 junin kaian en jatu pimadan, ¿jati kuki jawen texe man ichawashinamen, ja pitidan?— jatu wa

—Doce kain— akabu

20—Janua betsadan, siete misi tunkepakexun 4,000 en jatu pimadan, texe wabudan, ¿jati kuki man matawashinamen?— jatu wa

—Siete kain— akabu

21januxun Jesúsun jatu yuikin:

—Matunan, ¿jaskakin man tapindiabumamen?— jatu wabaini

Betsaida anuxun juni bekun Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

22janua bui mae betsa Betsaida anu jikiabun juni bekuni jau xuxawanun Jesús anu iwexun ea axunkin:

—Jaki bemepiwe— akabu 23juni bekun metsunbainkin benanta iyuxun jawen beduki kemu michuxun bemepitan metseketan yukakin:

—¿Jaskada min uiain?— aka 24bepexe midintan yuikin:

—Junibu uinbiakin ji mapua keska buanaibu en jatu uiaiin— aka 25Jesús ana jawen beduki mepia janunkain ma xuxa xabakabi dasibi uinkin pewaya 26Jesúsun jawen jiwetan nichinkin yuikin:

—Na mae anu ana jadi kama min jiwe anu inun kadiwe— abainikiaki.

Min nukun Mesías Cristoki, akin Pedron yuinikiaki, na janchadan

(Mt 16.13-20; Lc 9.18-21)

27Janua Jesús jawen tsumabube kai Filipon mae Cesarea chaima anu ana bai tanabainkin jawen tsumabu yukakin:

—Yudabunan, ¿en tsua ekidi yuimisbumen?— jatu wa 28jawen tsuma betsan yuikin:

—Betsabun mikidi yuikinan: “Nashimanika Juan ana bestenshinaki”, mia wakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Elías ana jushianki”, mia wadiakanikiaki. Betsabundi yuikin: “Diosun jancha yuixunika betsa ana besteinmaki”, mia wadiamisbukiaki— akabu

29januxun Jesúsun jabudi yukakin:

—Jamen matun shinankinan, ¿man tsua ea yuimismen?— jatu waya

januxun Pedron jatu yuixunkin:

—Miadan, min nukun mekenika Mesías Cristoki— akaya

30Jesúsun jatu nemakin:

—En Mesías Cristoki tsua banabimayamayuxankanwen— iwanan,

Jesús mawaxanai bebunkidi jatu banabimanikiaki, na janchadan

(Mt 16.21-28; Lc 9.22-27)

31Jesúsun ana jatu yuikin:

—Diosun bake en matun Juchi Kayabi Iyuadan, ea nuitapawaxankanikiki. Eki sinatakin ea ichakawakin mae xanen ibubu inun, Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbundi ea danankin ea jatu tenanmabu dabe inun besti xaba kaya en ana bestenxanaii— akin 32jaska wakin jatu xabakabi yuiai ninkatan Pedron Jesús ja mesti paxkabain nemakin yuikin:

—Min jaskatidumaki— aka 33Jesús jawen tsumabukidi nasauketan uinkin Pedro nemakin yuikin:

—Satanásan shinanwen min ea nemaii. Ana jadi jaskayamawe. Jawada Diosun uiain keska min uianmaki, eska shinankinan, jaska yudabun uinmis keskawen min ea nemaidan— atan

34januxun Jesúsun jawen tsumabu inun yudabu jabe buaibu kenaxun yuikin:

—Tsuabuda eki chiti ikatsis ikidan, jamebi jaska shinanmis jakimatan: “Bika tenei en jawen taea mawatiduki”, ikin jau ea chibankubainunbunwen. 35Jamen tsuabunda shinain: “En mawakatsi ikamaki”, iki jatunmebi mekeaibudan, eauma mawakin jatun jiwea benuxankanikiki. Jakia ea ikunwankin en kakape yusinkin ea chibainwen taexun tenanbiabu jatun jiwea benuama jiwekuinxankanikiki. 36Jaska inun, jaskati dabanen yudabun shinanma mai anua mabuwen inun jamapai tibiwen kemukin ichawai jiwemisbudan, jabudi eauma mawai benuxankanikiki. 37Ja inun, jawada inananankin jawen jiwea pakatan jawen jiwekuinti tsuan bitidubumajaidaki. 38Jaska inun, tsuabuda na yudabu chakabu bebunua eki inun en janchaki dakemisbudan, en Epan kushipaya jawen nai tsuma pepabube jua jabiaskadiai en jatuki dakediaxanaii— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index